STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-11-18 15:43:26
Stronie Śl. 18.11.2020 r.
GKP.6220.14.2020.LS
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)
 
zawiadamia strony, że:
 
1. Z wniosku PIKWZBud Cezary Bednarek ul. Zwycięstwa 13/2, 57-540 Lądek-Zdrój, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko , z dnia 16.11.2020 r. doręczonego organowi dnia 17.11.2020 r. 
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno”
 
2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 62  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U.  z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Stronia Śląskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: l.sadowski@stronie.pl
Pouczenie
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Sprawę prowadzi:
Lech Sadowski tel. 74 811 77 14
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych   RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych we wnioskach i uwagach jest Burmistrz Stronia Śląskiego z siedzibą przy ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Gawron, z którą wnioskodawcy i składający uwagi mogą skontaktować się drogą elektroniczną iod@stronie.pl lub pisemnie na adres Administratora danych lub telefonicznie +74 811 77 46.
Dane osobowe osób, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno”  będą przetwarzane w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z Ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 poz. 283 ze zm.) 
3. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą zostać przekazane:
1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Stronie Śląskie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego.
 
4. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
5. Podane we wnioskach i uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
6. Osoby, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
3) do żądania usunięcia danych osobowych;
4) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.
7. Podanie we wnioskach i uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosków i uwag do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.
 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-czyste1
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_radkow
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_miedzylesie
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pca
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pt-uregulowanie0
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_mini-kudowa
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pt-lozka3
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pt-patronka0
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pt-kolej.zima
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pt-gololedz0
Czwartek, 2020-12-03
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz