STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-11-18 15:38:22

18 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Stronia Śląskiego 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębach geodezyjnych: Stronie Śląskie i Strachocin.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Stronia Śląskiego uchwały nr XXVII/184/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębach geodezyjnych: Stronie Śląskie i Strachocin.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębach geodezyjnych: Stronie Śląskie i Strachocin.Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Stronia Śląskiego na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Stronia Śląskiego

 

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Stronie Śląskie z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, tel.: +48 74 811 77 11, email: gmina@stronie.pl.
• Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur dotyczących w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).
• We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez nr tel.: 606306200 lub email: iod@stronie.pl
 Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.stronie.pl w zakładce Samorząd / Ochrona prywatności oraz w siedzibie Administratora.
• W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).


  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-batorow0
Sobota, 2020-11-28
List_mini_2u2a2848
Piątek, 2020-11-27
List_mini_pt-regul0
Piątek, 2020-11-27
List_mini_mini-kudowa
Piątek, 2020-11-27
List_mini_komornik
Piątek, 2020-11-27
List_mini_pt-lesna0
Piątek, 2020-11-27
List_mini_stronie
Piątek, 2020-11-27
List_mini_miedzylesie
Piątek, 2020-11-27
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2020-11-27
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2020-11-27
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz