MIĘDZYLESIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-10-16 07:58:06
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 
o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) dla obszarów w obrębie Kamieńczyk, gmina Międzylesie,
2) dla obszaru w obrębie Gajnik, gmina Międzylesie,
3) dla obszaru w obrębie Gniewoszów, gmina Międzylesie,
4) dla obszarów w obrębie Smreczyna, gmina Międzylesie.
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzylesiu uchwał:
1) Nr XX/108/2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie Kamieńczyk, gmina Międzylesie,
2) Nr XXIII/117/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Gajnik, gmina Międzylesie,
3) Nr XIII/118/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Gniewoszów, gmina Międzylesie,
4) Nr XXIII/119/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie Smreczyna, gmina Międzylesie.
 
Granice terenów objętych opracowaniem ww planów obejmują:
1) działki nr 187 i 200/2 w obrębie Kamieńczyk,
2) działkę nr 76/1 w obrębie Gajnik,
3) działkę nr 155 w obrębie Gniewoszów,
4) część działek nr 25/2 i 51 w obrębie Smreczyna,
zgodnie z załącznikami do ww uchwał, które są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.
 
Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do 9 listopada 2020 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie lub  w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@miedzylesie.pl. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww projektów planów. Wnioski i uwagi do wyżej wymienionych prognoz oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 9 listopada 2020 r. na adres: na piśmie na adres Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie, lub drogą elektroniczną na adres: urzad@miedzylesie.pl, lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie. 
 
Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że przysługują Pani/Panu prawa wynikające z ww przepisów, szczegółowo przedstawione w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o przystąpieniu do opracowania ww miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, umieszczonego na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-obiektyw0
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_pt-fotowoltaika0
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_pt-jan0
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_pt-ladek0
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_2u2a2019
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_pt-smieci
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_pt-obrona1
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_stronie
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_stronie
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_stronie
Wtorek, 2020-10-27
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz