STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-07-31 12:16:06
Stronie Śl.. 30.07.2020 r.
GKP.6220.7.2020.LS
 

DECYZJA
 
 
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), z wniosku  CGA Invest Sp. z o.o. Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie  z dnia 22.06.2020 r. poprawionego i doręczonego organowi dnia 25.06.2020 r. 
 
orzekam
 
umorzyć w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa basenów zewnętrznych i terenu rekreacyjnego w otoczeniu hotelu Czarna Perła w Siennej Gmina Stronie Śląskie” położonej na dz. nr 47 AM-1 obręb Sienna.
 
UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia 22.06.2020 r. Inwestor: CGA Invest Sp. z o.o. Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie wystąpił do Burmistrza Stronia Śląskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa basenów zewnętrznych i terenu rekreacyjnego w otoczeniu hotelu Czarna Perła w Siennej Gmina Stronie Śląskie” położonej na dz. nr 47 AM-1 obręb Sienna.
 
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Stronia Śląskiego.
W toku postępowania przeprowadzono analizę, w wyniku której ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie basenów zewnętrznych  i terenu rekreacyjnego w otoczeniu hotelu Czarna Perła w Siennej.
 
Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia i ponownej weryfikacji kwalifikacji przedsięwzięcia, stwierdzono, że charakterystyczne parametry i funkcja urządzenia nie kwalifikuje go do grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), dla których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach byłaby wymagana.
W związku z powyższym organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdził, że ww. nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji jest bezprzedmiotowe i jako takie, zgodnie z art. 105 § 1 KPA, wymaga umorzenia w całości.
 
Przedmiotowe postepowanie było przedmiotem opiniowania przez RDOŚ we Wrocławiu. Organ ten stwierdził pismem nr WOOŚ.4220.424.2020.EK.1 z dnia 10.07.2020 r., iż przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016.  Z materiałów będących w posiadaniu RDOŚ w Wrocławiu  tj Weryfikacja występowania siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz chronionych roślin i grzybów na wybranych obszarach położonych na terenie gminy Stronie Śląskie (Smoczyk, 2017)  wynika, iż na przedmiotowej działce stwierdzono występowanie płatu siedliska przyrodniczego 6520 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Triseton), wymienionego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2014 r., poz. 1713) i stanowiącego przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000. Realizacja inwestycji wiązać się będzie z zajęciem i przekształceniem terenu pod projektowane przedsięwzięcie, a tym samym z bezpośrednim zniszczeniem fragmentów płatu ww. siedliska przyrodniczego.
W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie w ocenie RDOŚ we Wrocławiu może potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, winno ono podlegać procedurze wskazanej w art. 96 i dalszych ustawy ooś.
 
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.
 
 
POUCZENIE
 
Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
 
Burmistrz Stronia Śląskiego

 
Sprawę prowadzi Lech Sadowski tel. 74 811 77 14
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_20200808-190329
Sobota, 2020-08-08
List_mini_pt-staroc0
Sobota, 2020-08-08
List_mini_pt-strefaa1
Sobota, 2020-08-08
List_mini_pt-rygor
Sobota, 2020-08-08
List_mini_pt-zaraza00
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-poewang1
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-muzyczny0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-rowmg
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-atrakcje1
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-narkotyk0
Piątek, 2020-08-07
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz