GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie o II przetargu - Stary Wielisław

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-07-10 08:54:50
WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza  II  przetarg  ustny  nieograniczony   na  sprzedaż  nieruchomości   niezabudowanej   położonej  w  Starym Wielisławiu,  stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Stary Wielisław
2. Nr działki:  606/9  /AM-2/
3. Powierzchnia nieruchomości:  0,1035 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/101873/7  /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
5. Cena wywoławcza:  31.000,-zł
Do wylicytowanej ceny  zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości:   
Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako PsIV,  położona w centralnej strefie zabudowy wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi przebiegającej przez wieś.   Przez działkę przebiega sieć wodociągowa. Okoliczny teren wyposażony w energię elektryczną, sieć wodociągowa przebiega wzdłuż głównej szosy asfaltowej.  
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1 % ceny  wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt   sporządzenia  umowy  notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i  podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
I przetarg odbył się dnia 23 czerwca 2020 roku. Przeprowadzony przetarg nie dał rezultatu.
Przetarg  odbędzie  się  dnia  11 sierpnia 2020 roku o  godz.  10 00  w  Urzędzie  Gminy  w  Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój  nr  413  /III p./. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej, tj. 3.100,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko, najpóźniej do  dnia 06 sierpnia 2020 roku     
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu  z  ważnych przyczyn. 
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pokój  nr 412  lub  telefonicznie, tel.  (74)  647 41 40. 
 
Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140
 
 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-narkotyk0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-parkngs0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-lekcje
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-torfowisko0
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_mini-stronie
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_mini-mini-kudowa
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_2u2a1239
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_pt-orkan0
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_pt-pkp.plk
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_pt-julia0
Środa, 2020-08-05
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz