ZŁOTY STOK - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-07-07 19:56:38
GK.6840.3.2020/N
ZŁOTY STOK
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
z dnia 7 lipca 2020 r.
Burmistrz Złotego Stoku działając na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dania 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), ogłasza:
 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę numer 298/5, obręb Złoty Stok, gmina Złoty Stok, o powierzchni 0,1829 ha.
 
I. OPIS NIERUCHOMOŚCI:
 
1. Działka nr: 298/5,
Powierzchnia: 0,1829 ha
Położenie: Złoty Stok,
Gmina: Złoty Stok,
KW nr: SW1Z/00064600/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Ząbkowicach Śląskich,
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
- 11 UC/MNp – teren projektowanych usług komercyjnych, z dopuszczeniem jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;
Sposób zagospodarowania: RIVb.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w jej rozporządzaniu.
Działka położona w obrębie Złotego Stoku, gmina Złoty Stok. Nieruchomość znajduje się w pobliżu osiedla mieszkaniowego za zabudową mieszkalną i usługową w pobliżu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Działka płaska zarośnięta chwastami i samosiejkami, w części zakrzaczona. Teren lekko podmokły. Działka w kształcie prostokąta. W pobliżu uzbrojenie w instalacje wod. kan., elektr. Działka ma dostęp do drogi utwardzonej. 
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:            69.000,00 zł
Wysokość wadium:            6.900,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.08.2020 r. godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, pok. nr 15.
Informacje o nieruchomości były podane w wykazie nieruchomości do sprzedaży przez okres 21 dni tj. od dnia 19.05.2020 r. do 9.06.2020 r.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku - nr konta BS/0 Złoty Stok nr 79 9533 1069 2008 0006 8303 0004 do dnia 06.08.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium.
2. W przypadku majątkowej wspólności ustawowej małżeńskiej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków chyba, że nieruchomość nabywana jest do majątku osobistego jednego z małżonków. 
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zostanie:
zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
 
III. PRZETARG:
1. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz aktualne wypisy właściwego rejestru sądowego. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem przetargu pisemne oświadczenie stwierdzające, iż nabycie nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym potwierdzone podpisem drugiego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał/uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).
2. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
3. W celu ustalenia uczestników przetargu należy przedstawić komisji przetargowej:
osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość, potwierdzenie wniesienia wadium oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,
osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość, potwierdzenie wniesienia wadium, aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,
osoby prawne: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących podmiot, potwierdzenie wniesienia wadium oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium.
osoby będące cudzoziemcem zobowiązane będą przedłożyć zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości – w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości – w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
4. Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenia, iż zapoznali się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, jego warunkami i przyjmują je bez zastrzeżeń, że znany jest im stan faktyczny i prawny nieruchomości oraz, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury związanej z nabyciem nieruchomości.
5. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
6. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
7. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 6, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Koszty notarialne związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych pokrywa nabywca.
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich i nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działek w terenie. Gmina Złoty Stok nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym a stanem faktycznym na gruncie.
10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.
11. Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, Rynek 22 – pokój nr 17, tel. 74 8164 153.
 
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku – na tablicy ogłoszeń, publikuje na stronach internetowych: www.zlotystok.biuletyn.net oraz www.zlotystok.pl oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeniowej ogólnodostępnej zlokalizowanej w centrum miasta. Wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w prasie - Wiadomości Powiatowe.
Niniejsze ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres, co najmniej 30 dni.

 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a2848
Piątek, 2020-11-27
List_mini_pt-regul0
Piątek, 2020-11-27
List_mini_mini-kudowa
Piątek, 2020-11-27
List_mini_komornik
Piątek, 2020-11-27
List_mini_pt-lesna0
Piątek, 2020-11-27
List_mini_stronie
Piątek, 2020-11-27
List_mini_miedzylesie
Piątek, 2020-11-27
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2020-11-27
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2020-11-27
List_mini_pt-morawa2
Czwartek, 2020-11-26
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz