GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie o rokowaniach

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-06-23 11:18:38
OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH 
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach  na sprzedaż   nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jaszkowa Górna, stanowiącej własność Gminy Kłodzko. 
Rokowania ograniczone do właścicieli nieruchomości sąsiednich.
 
1. Położenie nieruchomości: Jaszkowa Górna
2. Nr działki:  1056  /AM-/
3. Powierzchnia działki:  0,12 ha
4. Księga wieczysta: SW1K/00075199
5. Cena do rokowań netto:  9.000,-zł.  
Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%
6. Opis nieruchomości; 
Działka niezabudowana,  położona w peryferyjnej części wsi, w sąsiedztwie terenów zabudowanych. Okoliczny teren wyposażony w energię elektryczną. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Teren działki porośnięty trawą, chwastami i samosiewkami drzew liściastych. W Planie zagospodarowania przestrzennego  grunt leży w  terenie przeznaczonym  dla funkcji  mieszkaniowej.
 
Terminy  przeprowadzenia  przetargów:
I przetarg  -  03.03.2020 r. ;  II  przetarg – 09.06.2020 r. Przeprowadzone przetargi nie dały rezultatu.
Rokowania  odbędą  się  dnia  23 lipca  2020 roku  o  godz.   8 00 
w  sali  nr  209   Urzędu  Gminy  Kłodzko, ul. Okrzei  8a.
Warunkiem  przystąpienia  do  rokowań  jest  wpłacenie  zaliczki w  wysokości  10%  ceny, tj. 900,-zł  na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko oraz złożenie zgłoszenia  najpóźniej  do  dnia 20 lipca 2020 roku.  Zgłoszenie należy złożyć  w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 1056 w Jaszkowej Górnej”.
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  rokowań  zaliczka  zostanie  zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona  przez  oferenta, który  rokowania  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań  z  ważnych przyczyn. 
Zgłoszenie  powinno  zawierać:
1)  imię,  nazwisko  i  adres  oferenta,
2)  datę  sporządzenia  zgłoszenia, 
3) oświadczenie, że  zgłaszający   zapoznał  się  z  warunkami  rokowań  i  przyjmuje   te  warunki  bez  zastrzeżeń, 
4)  proponowaną  cenę  i  sposób  jej  zapłaty. 
Do  zgłoszenia  należy  dołączyć  kopię  dowodu  wpłaty  zaliczki.
Informacje  dot. w/w  nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pok. nr  412  tel.  /74/ 6474140
Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_2u2a0693
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-emerytura1
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-konwikt0
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-liturgia
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-pimbp0
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-roland0
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-zbiornik
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_dsc-8722
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_mini-mini-bca
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_mini-kudowa
Poniedziałek, 2020-07-06
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz