KUDOWA-ZDRÓJ - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-03-17 10:07:08
17 marca 2020 r.
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru
położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293.) i art. 30, 39 i art.54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 poz. 283.) oraz w związku z uchwałą nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 roku, w sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju i uchwałą nr VI/34/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 17 kwietnia 2020 r. do 13 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 13 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, pokój nr 13, o godz. 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2020 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
 
Burmistrz Miasta
Kudowa-Zdrój
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-opsbardo
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-prosto2
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-zagrozenie
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-patrole
Piątek, 2020-04-03
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-uzdrowisko
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-babki
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-maseczki
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-apele
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-koronawirus1
Czwartek, 2020-04-02
polecamy
  
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz