BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-02-05 08:57:19
Bystrzyca Kłodzka, 04.02.2020 r.
 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
  
o przystąpieniu do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zacisze w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka” oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bystrzycy Kłodzkiej uchwały nr XV/135/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zacisze w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka”. 
 
Planem miejscowym obejmuje się obszar niezabudowany, o powierzchni 0,8923 ha, zawarty w granicach działki ewidencyjnej nr 194/3 AM.2 obręb 0003 Zacisze. Jest on położony przy drodze krajowej nr 33, relacji: Kłodzko – Międzylesie – granica państwa; w rejonie jej skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 392, relacji: Żelazno – Stronie Śląskie – Bystrzyca Kłodzka i drogą powiatową nr 3236 D, relacji: Spalona – Nowa Bystrzyca – Bystrzyca Kłodzka.
Usytuowanie obszaru objętego planem miejscowym wskazano na mapie ewidencyjnej, która wraz z obwieszeniem o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz umieszczona na stronie internetowej urzędu:
        
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2020 r.

Wnioski  należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy pl. Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Wniosek winien zawierać: imię i nazwisko i adres wnioskodawcy, określenie przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zainteresowani mogą się dodatkowo zapoznać z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w Wydziale Urbanistyki i Planowania przy Pl. Wolności 3-4, w lokalu nr 9. 
Jednocześnie stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 2 i 4, art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 oraz w związku z art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
       
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego, w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2020 r. 
Uwagi i wnioski  należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy pl. Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 40 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego,  mogą być również wnoszone ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma
 
Klauzula informacyjna – dotyczy prowadzonego postępowania w związku z realizacją czynności dotyczących „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zacisze, w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka”; określonego w uchwale nr XV/135/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.  
 
Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)  w związku z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bystrzyca Kłodzka reprezentowana przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, plac Wolności 1, tel. 74 8117 605, adres e-mail: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl.
2) W siedzibie Urzędu  funkcjonuje  powołany  przez  Administratora Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dariusz Styczyrz, z którym można skontaktować się w  sprawach  związanych z  przetwarzaniem  danych przy  użyciu poczty elektronicznej  na  adres: iodumig@bystrzycaklodzka.pl, a także  korespondencyjnie  na adres  Urzędu:  Plac Wolności 1  57-500 Bystrzyca  Kłodzka.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wynikającym  z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) wyłącznie w celach wyraźnie w nich wskazanych.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5) Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji archiwalnej (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – kategoria  archiwalna A – czas: wieczyście). 
6) Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotowi, któremu zostało zlecone przetwarzanie.
7) Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo uzyskania informacji o źródle zebrania danych osobowych zagwarantowane w art. 15 RODO przysługuje osobie, której dane dotyczą, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
9) Przysługuje Pani/Panu  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy.
11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-zaraza00
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-poewang1
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-muzyczny0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-rowmg
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-atrakcje1
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-narkotyk0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-parkngs0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-lekcje
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-torfowisko0
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_mini-stronie
Czwartek, 2020-08-06
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz