BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-11-22 11:57:18
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
                                                               Bystrzyca  Kłodzka, dnia 14.11.2019r.
Przetarg nr GGG.5.2019  
BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
działając na podstawie :
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409) oraz  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.)
 
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Porębie
w granicach działki nr 548/3  .
 
Dane dotyczące nieruchomości :
1.Oznaczenie nieruchomości
- działka nr 548/3 położona na terenie wsi Poręba  
2.Powierzchnia nieruchomości: 0,1302  ha 
3. I-szy przetarg cena wywoławcza nieruchomości wynosi  30.000,00 zł  (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) netto  + 23% podatek VAT
4. Wysokość wadium   3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł )
5. Minimalne postąpienie - 300,00 zł (słownie: trzysta zł )
6. Zbycie nieruchomości przetarg ustny ograniczony do mieszkańców terenu wsi Poręba, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów tartacznych . 

Nieruchomość obciążona jest umowa dzierżawy do dnia 22 sierpnia 2022 r
 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są:
1.  wpłacić wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) z adnotacją przetarg nr „ GGG.5.2019 „ na konto Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej Nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090  lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej  (kasa czynna poniedziałek- piątek w godz.   8-14,30).
Wpłaty  należy dokonać do dnia 13 grudnia  2019r, przy czym liczy się termin  faktycznego wpływu w/w  kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny  termin wpływu 13 grudnia 2019r. )
2.  Zgłosić w terminie do 13 grudnia 2019r. do godz. 15,00 na piśmie wole uczestnictwa w przetargu wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającego wpis do rejestru działalności gospodarczej (dokument oryginalny lub poświadczony przez  organ je wydający), kserokopią dowodu osobistego – strona z danymi osobowymi i potwierdzonym zameldowaniem w miejscowości Poręba ( w przypadku braku potwierdzenia zameldowania w dowodzie osobistym należy dostarczyć zaświadczenie z Biura meldunkowego o meldunku) oraz dowodem wpłaty wadium.
Dokumenty te w zamkniętej kopercie z napisem  „Przetarg GGG. Nr 5.2019”  należy złożyć do dnia 13 grudnia 2019r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej , Plac Wolności 1 , pokój 11 .
 
Komisja przetargowa w dniu 16 grudnia 2019r.  o godz.14,00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poinformuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
 
7.TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg rozpocznie się w dniu 16 grudnia 2019 r. o godzinie  900 w siedzibie   Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej,  Plac Wolności 1 - sala nr 111.
8.Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, pokój 305,306,   tel.74/8117 655, 652 
9.Ogłoszenie o przetargu opublikowano na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej 
http://www.bystrzycaklodzka.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz  wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-targowisko1
Środa, 2020-05-27
List_mini_stronie
Środa, 2020-05-27
List_mini_pt-wiosenne1
Środa, 2020-05-27
List_mini_pt-wok
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-szpytma2
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-filmowy2
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-zelenay0a
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-zeganski0
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_mini-mini-bca
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-oswiata1
Poniedziałek, 2020-05-25
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz