GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie o rokowaniach

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-10-30 15:42:56
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach  osoby  zainteresowane  nabyciem   nieruchomości gruntowej położonej   we  wsi  Wojciechowice, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
 
1. Położenie nieruchomości: Wojciechowice
2. Nr działki:  613/7 /AM-1/ 
3. Powierzchnia działki:  0,0660 ha
4. Księga wieczysta: SW1K/90884/6
5. Cena do rokowań:  18.795,-zł.   Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%  
6. Opis nieruchomości; 
Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana poza strefą zabudowy wsi, położenie malownicze, spokojne. Kształt regularny, teren dość równy, na części /w południowowschodnim narożniku/ fragment skarpy i zakrzaczenia. Otoczenie stanowią tereny zielone i nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa. Dostęp komunikacyjny od szosy drogą częściowo asfaltową przechodzącą w drogę gruntową. Teren okoliczny wyposażony w urządzenia infrastruktury-energię. We wsi istniejący  wodociąg. Wraz z działką sprzedawany jest udział 1/9 części w działce nr 613/6 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Cena udziału  1/9 części  w  działce nr 613/6  /drodze/ nie podlega negocjacji i wynosi 4.155,-zł netto  plus podatek VAT 23 % /razem:  5.110,65,-zł./
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Terminy  przeprowadzenia  przetargów:
I przetarg  -  19.06.2019 r. ;  II  przetarg – 31.07.2019 r.
Rokowania  odbędą  się  dnia  21 listopada  2019 roku  o  godz.   8 00 
w  sali  nr  209   Urzędu  Gminy  Kłodzko, ul. Okrzei  8a.
Warunkiem  przystąpienia  do  rokowań  jest  wpłacenie  zaliczki w  wysokości  10%  ceny, tj. 1.880,-zł  na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko oraz złożenie   zgłoszenia  najpóźniej  do  dnia 18 listopada 2019 roku.  Zgłoszenie należy złożyć  w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 613/7 w Wojciechowicach”.
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  rokowań  zaliczka  zostanie  zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona  przez  oferenta, który  rokowania  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań  z  ważnych przyczyn. 
Zgłoszenie  powinno  zawierać:
1)  imię,  nazwisko  i  adres  oferenta,
2)  datę  sporządzenia  zgłoszenia, 
3) oświadczenie, że  zgłaszający   zapoznał  się  z  warunkami  rokowań  i  przyjmuje   te  warunki  bez  zastrzeżeń, 
4)  proponowaną  cenę  i  sposób  jej  zapłaty. 
Do  zgłoszenia  należy  dołączyć  kopię  dowodu  wpłaty  zaliczki.
Informacje  dot. w/w  nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pok. nr  412  tel.  /74/ 6474140
 
Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-szkola0
Wtorek, 2020-02-25
List_mini_pt-maszt
Wtorek, 2020-02-25
List_mini_pt-powietrze1
Wtorek, 2020-02-25
List_mini_pt-bariery0
Wtorek, 2020-02-25
List_mini_pt-olimpiada
Wtorek, 2020-02-25
List_mini_pt-miejska
Wtorek, 2020-02-25
List_mini_miedzylesie
Wtorek, 2020-02-25
List_mini_pt-propozycje0
Poniedziałek, 2020-02-24
List_mini_pt-nachod0
Poniedziałek, 2020-02-24
List_mini_pt-standard1
Poniedziałek, 2020-02-24
polecamy
 


 
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz