BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-08-09 12:24:32
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
                                                               Bystrzyca  Kłodzka, dnia 05.08.2019r.
Przetarg nr GGG.4.2019  
BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
działając na podstawie :
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409) oraz  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.)
 
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta  Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 566/22 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
 
Dane dotyczące nieruchomości :
 
1. Oznaczenie nieruchomości
- część działki nr 566/22 położona na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum    
2. Powierzchnia nieruchomości: 183m2  
3. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 100,00 zł (słownie: sto zł)
4. Wysokość wadium                    20,00 zł (słownie: dwadzieścia  zł)
5. Minimalne postąpienie -            10,00 zł 
6. Zbycie nieruchomości        przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta  Bystrzyca Kłodzka 
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zapraszamy do złożenia pisemnego potwierdzenia spełniającego warunek przetargu tj. :
-  zaświadczenie o stałym meldunku na terenie miasta  Bystrzyca Kłodzka lub kserokopię dowodu osobistego – 
   strona z danymi osobowymi i z potwierdzonym zameldowaniem na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka    
-  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu wraz  z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia  konieczności jego zwrotu (wzór oświadczenia w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok.18)    
-  kserokopię dowód wpłaty wadium
 
Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 13 września 2019r. do godz.15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pok.1 z dopiskiem na kopercie „Przetarg GGG. Nr  4.2019 ”
 
Komisja przetargowa w dniu 16 września 2019r. o godz.14,10 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poinformuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. 
7. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg rozpocznie się w dniu 18 września  2019 r. o godzinie  9 30  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 - sala nr 12.
8. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, pokój 18, tel.74/8117 655
9. Ogłoszenie o przetargu opublikowano na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej  http://www.bystrzycaklodzka.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz  wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-skatepark1
Niedziela, 2020-07-05
List_mini_2u2a0718
Niedziela, 2020-07-05
List_mini_pt-sredniow0
Niedziela, 2020-07-05
List_mini_pt-przerwy1
Niedziela, 2020-07-05
List_mini_pt-chemia0
Sobota, 2020-07-04
List_mini_pt-basen0
Sobota, 2020-07-04
List_mini_pt-dworzec
Sobota, 2020-07-04
List_mini_pt-oaza0
Sobota, 2020-07-04
List_mini_pt-osemka00
Piątek, 2020-07-03
List_mini_pt-koszary0
Piątek, 2020-07-03
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz