BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-06-03 16:50:47
 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
                                                               Bystrzyca  Kłodzka, dnia 29.05.2019r.
Przetarg nr GGG.22.II.18.2019  
BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
działając na podstawie:
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409) oraz  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.)
 
ogłasza drugi  przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Zabłocie w granicach  działki nr 33 .
 
Dane dotyczące nieruchomości :
 
1.Oznaczenie nieruchomości
- działka nr 33 położona na terenie wsi Zabłocie  
2.Powierzchnia nieruchomości: 0,80 ha 
3. II-gi przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu wynosi  120,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia zł)
4.  Wysokość wadium  20,00 zł (słownie: dwadzieścia zł )
5. Minimalne postąpienie - 12,00 zł 
6.  Zbycie nieruchomości   przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka 
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zapraszamy do złożenia pisemnego potwierdzenia spełniającego warunek przetargu tj.:
-  zaświadczenie o stałym meldunku na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka lub kserokopię dowodu osobistego – strona z danymi osobowymi i z potwierdzonym zameldowaniem na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka    
-  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu wraz  z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia  konieczności jego zwrotu (wzór oświadczenia w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok.18)    
-  kserokopię dowód wpłaty wadium
 
Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 28 czerwca 2019r. do godz.15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pok.1 z dopiskiem na kopercie „Przetarg GGG. Nr 22.II.18.2019 ”
 
Komisja przetargowa w dniu 01 lipca 2019r. o godz.14:00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poinformuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. 
 
7.TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg rozpocznie się w dniu 03 lipca 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 - sala nr 12.
8.Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, pokój 18, tel.74/8117 655 
9.Ogłoszenie o przetargu opublikowano na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
 http://www.bystrzycaklodzka.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-wok
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-szpytma2
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-filmowy2
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-zelenay0a
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-zeganski0
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_mini-mini-bca
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-oswiata1
Poniedziałek, 2020-05-25
List_mini_pt-testy
Poniedziałek, 2020-05-25
List_mini_pt-wlamywacz1
Poniedziałek, 2020-05-25
List_mini_pt-wypadek1
Poniedziałek, 2020-05-25
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz