BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-05-14 16:52:03
 Bystrzyca Kłodzka, 13.05.2019
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej
 
    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bystrzycy Kłodzkiej Uchwały nr III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej
    Celem opracowania zmiany planu miejscowego jest umożliwienie realizacji w obrębie terenu objętego opracowaniem zadań własnych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym budowę nowych obiektów zakładowych typu budynek administracyjny zakładu, budynek garażowy zakładu, oraz budowę niezbędnej infrastruktury.  
    Usytuowanie terenu objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazano na mapie ewidencyjnej, która została wywieszona wraz z obwieszczeniem o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowej zmiany planu miejscowego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz umieszczona na stronie internetowej urzędu:  http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl        
     Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu miejscowego w terminie do dnia  17.06.2019 r. Wnioski w tej sprawie należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy ul. H. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, oraz określenie przedmiotu wniosku i oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zainteresowani mogą dodatkowo zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w Wydziale Urbanistyki i Planowania, z siedzibą przy Pl. Wolności 3-4/9, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
 
     Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowej zmiany planu miejscowego. 
 
   Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowej zmiany planu miejscowego w terminie do dnia  17.06.2019 r. Wnioski w tej sprawie, należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy ul. H. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 40 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany planu miejscowego jw. mogą być również wnoszone ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl
 
          Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej 
Renata Surma
 

Klauzula informacyjna – dotyczy prowadzonego postępowania w związku z realizacją czynności dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej
Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)  w związku z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bystrzyca Kłodzka reprezentowana przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6, tel. 74 8117 605, adres e-mail: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl.
2) W siedzibie Urzędu  funkcjonuje  powołany  przez  Administratora Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dariusz Styczyrz, z którym można skontaktować się w  sprawach  związanych z  przetwarzaniem  danych przy  użyciu poczty elektronicznej  na  adres: iodumig@bystrzycaklodzka.pl, a także  korespondencyjnie  na adres  Urzędu:  ul. Henryka Sienkiewicza 6,  57-500 Bystrzyca  Kłodzka.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wynikającym  z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) wyłącznie                      w celach wyraźnie w nich wskazanych.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5) Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji archiwalnej (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – kategoria  archiwalna A - czas: wieczyście). 
6) Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotowi, któremu zostało zlecone przetwarzanie.
7) Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo uzyskania informacji o źródle zebrania danych osobowych zagwarantowane w art. 15 RODO przysługuje osobie, której dane dotyczą, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
9) Przysługuje Pani/Panu  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy.
11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-wok
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-szpytma2
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-filmowy2
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-zelenay0a
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-zeganski0
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_mini-mini-bca
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-oswiata1
Poniedziałek, 2020-05-25
List_mini_pt-testy
Poniedziałek, 2020-05-25
List_mini_pt-wlamywacz1
Poniedziałek, 2020-05-25
List_mini_pt-wypadek1
Poniedziałek, 2020-05-25
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz