BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-08-08 14:19:25
Bystrzyca Kłodzka, dnia  08.08.2022 r. 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2021  r. poz. 1899 z późn. zm.).
 
1. Wykaz nr 31/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 18 wraz z  ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ulicy Zdrojowej 18 w Długopolu-Zdroju.
 
2.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.
 
3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 8 sierpnia 2022 r. 
 
4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304 lub telefonicznie pod nr 74/ 811 76 53.
 
AO/AO
WYKAZ nr 31/2022 
 
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 18 wraz z ułamkowa częścią gruntu  przynależną do lokalu, drogą przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku usytuowanego przy ulicy Zdrojowej 18 w Długopolu-Zdroju.

1.Położenie nieruchomości – Długopole Zdrój     
                              działka nr  104   (AM-3) o pow. 1031 m2 – udział  1,65 % - 17,01 m2
                              Księga wieczysta -  SW1K/00059892/6
 
Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.
 
2. Przedmiot sprzedaży - lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, składający się z jednego pomieszczenia: pokoju z aneksem kuchennym, usytuowanego na parterze budynku. Łączna powierzchnia 9,68 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 1,65 %. 
Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład   nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).
3. Cena nieruchomości wynosi - 16.700,- zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych)          
4. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną - symbol z planu 46MW. 
5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców budynku przy ul. Zdrojowej 18 w Długopolu-Zdroju.
6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”
*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”
 
Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 19 września 2022 r. 
 
Wykaz wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 29 sierpnia  2022 r. 
 
 
AO/AO 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-utw4
Czwartek, 2022-10-06
List_mini_2u2a1005
Czwartek, 2022-10-06
List_mini_pt-ukarani1
Czwartek, 2022-10-06
List_mini_pt-maszynyt
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-fatimska0
Środa, 2022-10-05
List_mini_stronie
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-itaka0
Środa, 2022-10-05
List_mini_img-5457
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-szalenstwo
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-medium0
Środa, 2022-10-05
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz