BARDO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-10-18 13:15:17
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo
ogłasza
drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
 
1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Brzeźnica opisanej jako działka nr 428/2 o pow. 0,2500 ha oraz działki nr 428/3 o powierzchni 0,0300 ha dla których Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. prowadzi księgę wieczystą KW numer SW1Z/00065287/9 Nieruchomość położona jest w centrum wsi w drugiej linii zabudowy i graniczy bezpośrednio z drogą publiczną. Działka nr 428/3 stanowi teren wydzielonej geodezyjnie drogi dojazdowej. Nieruchomość nie jest uzbrojona. Uzbrojenie dostępne w drodze publicznej to: sieć elektryczna, sieć wodociągowa.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 37 985 ,00 zł słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 
Wadium -3800,00 zł.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Brak planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działki sklasyfikowano jako: dz. nr 428/2  - ŁIII, PsIV, dz. nr 428/3 - PsIV
 
2. Nieruchomości gruntowa niezabudowana położona w obrębie Brzeźnica opisanej jako działka nr 226/4 o pow. 0,5000 ha dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. prowadzi księgę wieczystą KW numer SW1Z/00062213/9 Nieruchomość jest uzbrojona. Dojazd do działki drogą gruntową, zjazd z drogi asfaltowej w odległości 200 m. Przez działkę przechodzi napowietrzna sieć energetyczna oraz sieć wodociągowa. W granicy działki znajduje się betonowy słup napowietrznej sieci energetycznej. Brak kanalizacji oraz gazu.
W stosunku do nieruchomości mają zastosowanie przepisy art. 3  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z póź. zm) dot. prawa pierwokupu, które przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 94 931 ,00 zł słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych 00/100 i jest ceną brutto.  
Wadium: 9500,00 zł.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Brak planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działki sklasyfikowano jako: RIVa, RIVb, PsIV, W-PsIV 
 
Nieruchomości wymienione w pkt 1 i 2 są wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
 
Termin  przetargu: 
Pirerwszy przetarg odbył się 27.05.2021 r. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek nr 2 ( sala narad na II piętrze) dnia 26 listopada 2021 roku dla  działki nr 428/2 i 428/3 o godz. 10:00  dla działki nr 226/4 o godz.11:00 
 
Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium  na konto Urzędu BS o/ Bardo  Nr 94 9533 1043 2002 0200 3085 0011 do dnia 22.11.2021 r.
 
Wadium można wpłacać w gotówce lub w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na w/w konto. Wadium uważa się, za skutecznie wniesione jeżeli w chwili rozpoczęcia przetargu znajduje się na rachunku Gminy wskazanym do wpłaty.
Dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej.  
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadium pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy kupna nieruchomości. 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, zzaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego. 
Gmina Bardo sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Ząbkowickiego. Nabywca ustala granice na własny koszt. Ustalenie granic i ich okazanie przez Gminę Bardo będzie możliwe na koszt nabywcy. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z roszczeniem wobec Gminy Bardo w przypadku, jeżeli na skutek dokonania przez geodetę ustalenia granic nieruchomości, wykazane zostaną zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów i budynków na dzień jej sprzedaży. 
Nabywca ponosi  koszty przeniesienia prawa własności / opłaty notarialne i sądowe/. 
Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty zamknięcia przetargu.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Bliższych informacji udziela Referat Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Bardo / pokój nr 5 tel. (74) 8 171 478 lub (74) 8 171 479 w 57. 
 
 

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-forum3
Sobota, 2021-12-04
List_mini_pt-naukaplywania
Sobota, 2021-12-04
List_mini_pt-wichury
Sobota, 2021-12-04
List_mini_pt-przydomowa
Sobota, 2021-12-04
List_mini_pt-sportek4
Piątek, 2021-12-03
List_mini_2u2a1629
Piątek, 2021-12-03
List_mini_pt-szkodnik1
Piątek, 2021-12-03
List_mini_2u2a1454
Piątek, 2021-12-03
List_mini_csm-podozni-na-peronie-przystanku-wroclaw-starchocin--pociag-pasazerski-stoi-przy-peronie-fot.-miroslaw-siemieniec-12e6552ab7
Piątek, 2021-12-03
List_mini_2u2a1427
Piątek, 2021-12-03
polecamy

 ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz