SZCZYTNA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-04-06 17:55:29
BURMISTRZ  SZCZYTNEJ
57-330 Szczytna ul. Wolności 42, tel. (074)  86 83 305
 zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży
 
1/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 567/1 o powierzchni 0,0859 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Słonecznej, z przeznaczeniem w częściach pod usługi komercyjne i obsługę komunikacji samochodowej. Działka znajduje się w strefie ochrony sanitarnej cmentarza. Księga wieczysta SW1K/00046123/1.
Cena do rokowań wynosi  80.000,- zł.   Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  8.000,- zł.
 
2/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 567/2 o powierzchni 0,0911 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Słonecznej, z przeznaczeniem w częściach pod usługi komercyjne i obsługę komunikacji samochodowej. Działka znajduje się w strefie ochrony sanitarnej cmentarza. Księga wieczysta SW1K/00046123/1.
Cena do rokowań wynosi  80.000,- zł.   Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  8.000,- zł.
 
ROKOWANIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 10 MAJA  2021 ROKU W SALI POSIEDZEŃ
URZĘDU MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ UL. WOLNOŚCI 42 O GODZ.  10.00.
 
1/ Przetargi odbyły się w dniach: 23.07.2019r., 10.09.2019r. 12.11.2019 r. 
2/ Warunkiem przystąpienia do rokowań jest dokonanie wpłaty zaliczki oraz pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach do godz. 15.30 dnia 4 maja  2021 r. 
3/ Zgłoszenie należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „Rokowania – termin - numer geodezyjny nieruchomości” w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej, pokój nr 16 (Sekretariat).  
Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia zgłoszenia,
c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
e) oświadczenie, że zgłaszający:
- poinformowany został, że w przypadku złożenia zgłoszenia po wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach terminie, a także w przypadku podania błędnych danych lub braków formalnych zgłoszenia, a także jeżeli zgłoszenie budzić będzie wątpliwości co do jego treści (np. nieczytelność itp.), zgłaszający nie zostanie dopuszczony do rokowań;
- podał w zgłoszeniu informacje zgodne z prawdą, a załączniki odzwierciedlają aktualny stan faktyczny i prawny;
- zapoznał się z przedmiotem rokowań, sposobem jego zagospodarowania oraz stanem technicznym i prawnym i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Gminę rokowań zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
f) do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
4/ Zgłaszający udział w rokowaniach zobowiązany jest wpłacić zaliczkę na daną nieruchomość
na konto Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej nr 11 9588 0004 7100 6943 2000 0030 do dnia 4 maja  2021 roku. W tytule wpłaty należy wpisać również imiona i nazwiska wszystkich osób zamierzających przystąpić do rokowań. 
 5/ Przed otwarciem rokowań jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć na wezwanie komisji: 
a) w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości lub przez pełnomocników działających na podstawie poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa,które zobowiązani są przedłożyć do wglądu komisji w dniu rokowań, a osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej poświadczoną notarialnie zgodę współmałżonka na przystąpienie do rokowań, jeżeli w rokowaniach uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego zgodnie z art. 33 ust 10 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz, że majątek taki posiada, lub też złożenia oświadczenia, że pomiędzy nim a małżonkiem istnieje rozdzielność majątkowa. 
b) w przypadku osób prawnych: aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, numer REGON, oraz pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w rokowaniach. 
c) Osoba przystępująca do rokowań powinna posiadać ważny dokument tożsamości, który podlega przedłożeniu komisji przed otwarciem rokowań. Osoba reprezentująca podczas rokowań osobę fizyczną, powinna przedłożyć komisji ważny dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa  poświadczonego notarialne a osoba  reprezentująca osobę prawną, ważny dokument tożsamości oraz oryginały dokumentów upoważniających do reprezentowania podczas przetargu osoby prawnej.
6/ Nieruchomości będące przedmiotem rokowań są wolne od obciążeń i zadłużeń. 
7/ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
8/ Możliwość wpięcia do sieci uzbrojenia należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych sieci.
9/ Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granicy działki i koszty przeniesienia prawa własności / opłata notarialna i sądowa/.
10/ Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach rokowań można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej pok. nr 12, oraz na stronie internetowej www.szczytna.pl
11/ Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-jelenie
Środa, 2021-04-21
List_mini_gmina-klodzko
Środa, 2021-04-21
List_mini_pt-czeresnia0
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_stronie
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_pt-rolnedr
Wtorek, 2021-04-20
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz