STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie przetargu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-09-01 14:39:43
OGŁOSZENIE  PRZETARGU

         Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na  zbycie nieruchomości (t.j. z 2014 r. , poz. 1490) Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone  na sprzedaż n/w nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie: Terminy poprzednich przetargów:
I – 05.12.2019 r., II – 09.03.2020 r., III – 02.07.2020 r.
 
Warunki przetargów :
1. Przetargi odbędą się w  dniu 05 października 2020 r. ww. godzinach  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna). 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….”   przelewem  najpóźniej  do  dnia  30 września 2020 r.  na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku  uchylenia się Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 
4.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia przetargu.
5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne: numer NIP,  aktualny wydruk z  KRS( z ostatnich 6 miesięcy )  lub innego właściwego rejestru, w razie  potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu.  W przypadku cudzoziemców  wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 
6. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
7. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne  powyżej ceny  wywoławczej.
9. Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
10. Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z 2016 r. poz. 1061 ze zmianami) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed  zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Stronie Śląskie.  
11. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
12. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu  udziela  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim  -ul. Kościuszki 55, pokój  nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41.
 
Burmistrz,
Dariusz Chromiec
 
 
 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-tauron4
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-sybir0
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-kulinaria00
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-renowacja
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-zadyma
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-czekany
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-rowy
Sobota, 2020-09-19
List_mini_pt-chemik
Sobota, 2020-09-19
List_mini_pt-straty0
Piątek, 2020-09-18
List_mini_pt-pazdziernik0
Piątek, 2020-09-18
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz