GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie o I przetargu - Gołogłowy

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-07-27 08:33:39
WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza  I  przetarg  ustny  ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich na  sprzedaż  nieruchomości   gruntowej położonej  w  Gołogłowach,  stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Gołogłowy
2. Nr działki:  97/2  /AM-1/
3. Powierzchnia nieruchomości:  0,12  ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/00085644/4  wolna od obciążeń i zadłużeń.
5. Cena wywoławcza:  16.850,-zł
6. Opis nieruchomości:   
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana w ewidencji gruntów  jako  PsIII, położona w bliskim sąsiedztwie torów kolejowych, niezabudowana, porośnięta trawą , drzewami owocowymi , częściowo zakrzaczona. Działka nie posiada uzbrojenia, brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania grunt leży w  terenie przeznaczonym dla  funkcji  mieszkaniowej Sprzedaż następuje na podstawie danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW,  bez okazania granic w terenie                                                                     
Postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1% ceny  wywoławczej. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt   sporządzenia  umowy  notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i  podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
Przetarg  odbędzie  się  dnia  25 sierpnia  2020 roku o  godz.  10 15  w  Urzędzie  Gminy  w  Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój  nr  413  /III p./
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej, tj. 1.700,-zł  na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko,  najpóźniej  do  dnia  20 sierpnia 2020 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  przetargu  wadium  zostanie  zwrócone  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu  z  ważnych przyczyn. 
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pokój  nr 412  lub  telefonicznie, tel.  (74)  647 41 40. 
 
Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_komornik
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_komornik
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_pt-wolnosci0
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_pt-przejazd
Niedziela, 2020-08-02
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz