GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie o I przetargu - Ołdrzychowice Kł.

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-07-27 08:30:09
WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza  I  przetarg  ustny  nieograniczony   na  sprzedaż  nieruchomości   niezabudowanej   położonej  w  Ołdrzychowicach Kł.,  stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
 
1. Położenie nieruchomości: Ołdrzychowice  Kł.
2. Nr działki:  1158/3  /AM-14/
3. Powierzchnia nieruchomości:  0,1122 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  71602/7
5. Cena wywoławcza:  30.050,-zł 
Uwaga: do  wylicytowanej   ceny    zostanie  doliczony  podatek   VAT   /23  %/ 
6. Opis nieruchomości:   
Nieruchomość gruntowa  sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIVb, kształt foremnego czworoboku, dogodny, bezpośredni  dostęp do drogi. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Na granicy zachodniej działki zlokalizowany jest słup energetyczny. Teren płaski, porośnięty trawą, częściowo zakrzaczony. Teren wyposażony w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową  i energię elektryczną.  Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w strefie zagrożenia powodziowego /symbol w planie M A10, A1 – strefa zagrożenia powodzią raz na 100 lat i raz na 10 lat/.
 
Postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1% ceny  wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt   sporządzenia  umowy  notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i  podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 

Przetarg  odbędzie  się  dnia  25 sierpnia  2020 r. o  godz.  10 30  w  Urzędzie  Gminy  w  Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój  nr  413  /III p./
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej, tj. 3.005,-zł na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko,  najpóźniej  do  dnia  20 sierpnia 2020 roku.  
 
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  przetargu  wadium  zostanie  zwrócone  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu  z  ważnych przyczyn. 
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pokój  nr 412  lub  telefonicznie, tel.  (74)  647 41 40. 
 
 
Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140.
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_pt-wolnosci0
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_pt-przejazd
Niedziela, 2020-08-02
List_mini_pt-swierkowa0
Niedziela, 2020-08-02
List_mini_pt-relaks1
Niedziela, 2020-08-02
List_mini_pt-parkowanie0
Niedziela, 2020-08-02
List_mini_pt-usmiech2
Niedziela, 2020-08-02
List_mini_pt-przerwy1
Niedziela, 2020-08-02
List_mini_pt-ognik1
Niedziela, 2020-08-02
List_mini_pt-gorak0
Niedziela, 2020-08-02
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz