MIĘDZYLESIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-07-14 14:28:39
 OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesia 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  w obrębie Jaworek, gmina Międzylesie
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Międzylesiu . Nr VIII/50/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Jaworek, gmina Międzylesie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  w obrębie Jaworek, gmina Międzylesie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 lipca do 12 sierpnia 2020 r. w siedzibie w Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Plac Wolności 1, w pokoju nr 22 - Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz udostępnionego na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.
Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w w/w projektach rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Plac Wolności 1, o godz. 13.00 w pokoju  nr 14 Urzędu. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres urzad@miedzylesie.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia  2020 r. 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 283),  zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 26 sierpnia 2020 r.: na piśmie, ustnie do protokołu w pokoju 22 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:urzad@miedzylesie.pl lub osobiście. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.
 
Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1789) informuję, że przysługują Pani/Panu prawa wynikające z ww przepisów, szczegółowo przedstawione w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  w obrębie Jaworek, gmina Międzylesie, umieszczonego na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_komornik
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_komornik
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_komornik
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_pt-wolnosci0
Poniedziałek, 2020-08-03
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz