GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-06-26 08:24:18
WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w  Krosnowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Krosnowice
2. Nr działki:  559/3 /AM-1/
3. Powierzchnia nieruchomości:  0,08 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/93218/8  /wolna od obciążeń i zadłużeń.
5. Cena wywoławcza:  9.960,-zł  netto
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości:   
Nieruchomość gruntowa  sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako Lz /grunty zadrzewione i zakrzaczone/ położona przy bocznej drodze asfaltowej, pomiędzy drogą a rowem. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa i tereny zadrzewione. Kształt nieregularny wydłużony. Od strony rowu wysoka skarpa. Teren niezagospodarowany porośnięty krzewami i zadrzewieniami. Przez działkę /wzdłuż drogi/ przebiega napowietrzna linia energetyczna. Cena działki nie obejmuje  okazania granic w terenie.                                          
W Planie zagospodarowania przestrzennego działka  przeznaczona pod mieszkalnictwo i usługi turystyczne .W związku z tym, że nieruchomość  stanowi grunt pod zadrzewieniami i zakrzaczeniami, prawo pierwokupu nieruchomości  przysługuje Skarbowi Państwa –Lasom Państwowym.     
 
Postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1 % ceny  wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt   sporządzenia  umowy  notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
Przetarg  odbędzie  się  dnia  28 lipca 2020 roku o  godz.  10 00  w  Urzędzie  Gminy  w  Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój  nr  413  /III p./
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej, tj. 996,-zł  na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko,  najpóźniej  do  dnia  23 lipca 2020 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  przetargu  wadium  zostanie  zwrócone  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży. W przypadku skorzystania przez Lasy Państwowe z prawa pierwokupu  wadium zostanie nabywcy zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od wykonania tego prawa.
 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu  z  ważnych przyczyn. 
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pokój  nr 412  lub  telefonicznie, tel.  (74)  647 41 40. 
 
Sporządziła: Grażyna Janiszyn, tel. 746474140
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_komornik
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_komornik
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_pt-mloty7
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_pt-twierdza0
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_stronie
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_2u2a0175
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_pt-pkw
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_pt-studnia
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_mini-pt-wyboryp
Niedziela, 2020-07-12
List_mini_2u2a0802
Niedziela, 2020-07-12
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz