MIĘDZYLESIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-06-17 10:17:40
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

   Na podstawie art. 17 pkt.  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2020r, poz. 293/ oraz uchwały nr XIII/67/2019 Rady Miejskiej w Międzylesiu  z dnia 24 września 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie miasta Międzylesie - rejon ul. Wojska Polskiego  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 25 czerwca 2020 r.  do 27 lipca 2020 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Plac Wolności 1, w pokoju nr 22 - Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki w godzinach od 8:00 do 15:00.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu odbędzie się  24 lipca 2020 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Plac Wolności 1, o godz. 10.30 w pokoju  nr 14 Urzędu.  
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r poz.283) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu miejscowego planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie, osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:urzad@miedzylesie.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r. 
    Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283), zawiadamiam o  możliwości zapoznania się w dniach od 25 czerwca 2020 r. do 27 lipca 2020 r.  z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń w/wym. miejscowego planu w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Plac Wolności 1, w pokoju nr 22 - Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki w godzinach od 8:00 do 15:00
    Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 22 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:urzad@miedzylesie.pl lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r. Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
   Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie pod adresem www.miedzylesie.pl w zakładce RODO.
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-mloty7
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_pt-twierdza0
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_stronie
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_2u2a0175
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_pt-pkw
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_pt-studnia
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_mini-pt-wyboryp
Niedziela, 2020-07-12
List_mini_2u2a0802
Niedziela, 2020-07-12
List_mini_pt-deszczowka
Niedziela, 2020-07-12
List_mini_pt-roztoki0
Niedziela, 2020-07-12
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz