STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-06-09 14:52:02
Stronie Śląskie – dnia 10 czerwca 2020 r.
 

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w granicach terenu położonego we wsi Stara Morawa,  gmina Stronie Śląskie.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz. 293) – zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego we wsi Stara Morawa, w graniach działek ewidencyjnych 39/3 i 39/4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 lipca do 23 lipca 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim w godzinach pracy Urzędu. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie mpzp rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lipca 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego o godz. 12.00
Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w Ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.  
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza  Stronia Śląskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  7 sierpnia 2020r.
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_komornik
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_komornik
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_pt-mloty7
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_pt-twierdza0
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_stronie
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_2u2a0175
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_pt-pkw
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_pt-studnia
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_mini-pt-wyboryp
Niedziela, 2020-07-12
List_mini_2u2a0802
Niedziela, 2020-07-12
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz