STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-03-17 12:48:57
Stronie Śląskie – dnia 16 marca 2020 r.
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w granicach terenu położonego we wsi Stara Morawa,  gmina Stronie Śląskie.
 
   Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2020r. poz. 293) – zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego we wsi Stara Morawa, w graniach działek ewidencyjnych 39/3 i 39/4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 kwietnia do 27 kwietnia 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim w godzinach pracy Urzędu. 
   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie mpzp rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego o godz. 12.00
Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w Ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.  
   Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza  Stronia Śląskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2020r.
                                                                  
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-opsbardo
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-prosto2
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-zagrozenie
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-patrole
Piątek, 2020-04-03
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-uzdrowisko
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-babki
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-maseczki
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-apele
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-koronawirus1
Czwartek, 2020-04-02
polecamy
  
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz