RADKÓW - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-03-05 15:41:19
GiGN.6840.33.2019.DB
Burmistrz Miasta i Gminy Radków
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej
 
I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza.
Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 620 AM-3 o powierzchni ewidencyjnej 0,26 ha położona w Ścinawce Średniej przy ul. Leśnej. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako grunty orne (RIIIb).
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kłodzku VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Nowej Rudzie urządzona jest księga wieczysta nr SW2K/00026434/5. Działka nr 620 wydzierżawiana jest na cele rolne na podstawie umowy dzierżawy obowiązującej do dnia 30.09.2020r. Ponadto nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zadłużeń, a także nie toczy się żadne postępowanie administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Przedmiotową księgą wieczystą objęte są również inne gminne działki, które nie stanowią przedmiotu sprzedaży.
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków, działka nr 620 położona w Ścinawce Średniej leży częściowo w granicach obszaru przeznaczonego na tereny zabudowy zagrodowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem MR (ok. 30% powierzchni działki) oraz częściowo w granicach obszaru przeznaczonego na tereny użytków rolnych oznaczonego na rysunku planu symbolem RP (ok. 70% powierzchni działki).  Działka nr 620 leży częściowo w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego. Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapoznać się można szczegółowo w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu (I piętro, pok. nr 8). 
Działka nr 620 AM-3 stanowi grunt łagodnie pochyły, ze spadkiem w kierunku wschodnim, zagospodarowany rolniczo jako grunt orny, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka po stronie wschodniej przylega do asfaltowej drogi tj. do ulicy Leśnej, po stronie południowej graniczy z drogą gruntową, a z pozostałych stron styka się z niezabudowanymi gruntami przeznaczonymi pod zabudowę zagrodową. Działka położona jest na obrzeżu wsi Ścinawka Średnia w jej południowo-zachodniej części.  Działka nie posiada uzbrojenia.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 000,00 zł netto (sześćdziesiąt tysięcy złotych). Cena sprzedaży zostanie częściowo obciążona należnym podatkiem VAT proporcjonalnie do powierzchni części działki  przeznaczonej pod zabudowę. Dodatkowo nabywca zobowiązany będzie do pokrycia całości kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. 
 
II. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się dnia 8 kwietnia 2020r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie przy ul. Rynek 1 (wejście od strony fontanny).
 
III. Warunki przystąpienia do przetargu i postępowania przed komisja przetargową.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w sposób określony w rozdziale IV.
 Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć na wezwanie komisji przetargowej:
1. w przypadku osób fizycznych: dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej poświadczoną notarialnie zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego zgodnie z art. 33 ust 10 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz, że majątek taki posiada, lub też złożenia oświadczenia, że pomiędzy nim a małżonkiem istnieje rozdzielność majątkowa. Ponadto uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z przedmiotem przetargu jego stanem technicznym, prawnym oraz że powyższe przyjmuje bez zastrzeżeń.
2. w przypadku osób prawnych: dowód wniesienia wadium, aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, numer REGON, oraz pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu. Ponadto uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z przedmiotem przetargu jego stanem technicznym, prawnym oraz że powyższe przyjmuje bez zastrzeżeń.
 
IV. Wadium.
1) Wadium z tytułu przystąpienia do przetargu wynosi 5 000,00 zł i powinno być wniesione w pieniądzu do kasy tut. Urzędu lub na jego konto nr  09 1240 3464 1111 0010 2660 7172 w terminie umożliwiającym zaksięgowanie wpłaty na koncie Urzędu do dnia 3  kwietnia 2020 r.
2) Wpłaty należy dokonać tytułem „Wadium- dz. nr 620 AM 3 Ścinawka Średnia”. W tytule wpłaty należy wpisać również imiona i nazwiska wszystkich osób zamierzających przystąpić do przetargu.
3) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.   
4) Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną  rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli w wyznaczonym wyżej terminie złożą kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości zaliczki ustalonej w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Oryginały w/w zaświadczenia lub decyzji należy przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg w dniu przetargu.
 
V. Prawo pierwokupu nieruchomości.
W stosunku do zbywanego gruntu prawo pierwokupu nie przysługuje.
 
VI. Informacje dodatkowe
1. Uczestnicy przetargu biorą w nim udział osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa, które zobowiązani są przedłożyć do wglądu komisji przetargowej w dniu przetargu.
2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
3. Przetarg uznany zostanie za ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do pokrycia całości kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
5. Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
6. Zwycięzca przetargu zostanie powiadomiony o dacie i miejscu zawarcia umowy notarialnej odrębnym pismem w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona na konto podane w w/w piśmie w taki sposób by umożliwić zaksięgowanie środków pieniężnych na koncie Urzędu przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane, do czasu rozpatrzenia skargi. Organ wykonawczy gminy ma obowiązek rozpatrzyć skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
8. Burmistrz Miasta i Gminy Radków może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu, podając przyczynę odwołania przetargu. Informacje o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie.
9. Nieruchomości sprzedaje się na podstawie danych ewidencyjnych. Geodezyjne wskazanie granic nieruchomości może się odbyć jedynie na koszt zainteresowanego lub nabywcy nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy danymi ewidencyjnymi, a ustaleniami dokonanymi w oparciu o wykonane prace geodezyjne.
10. Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i  pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
11. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
12. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się do dnia 3 kwietnia 2020 r. po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny spotkania z osobą prowadzącą sprawę –  w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro, pokój nr 9) lub pod numerem tel.  74 8735037. W w/w referacie uzyskać można wgląd do mapy ewidencyjnej zbywanej nieruchomości oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
                                                                                                                                                                                      Burmistrz
/-/ Jan Bednarczyk
 

Tagi

  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-zagrozenie
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-patrole
Piątek, 2020-04-03
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-uzdrowisko
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-babki
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-maseczki
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-apele
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-koronawirus1
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-krew2
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-azbest
Czwartek, 2020-04-02
polecamy
  
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz