KUDOWA-ZDRÓJ - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-02-24 14:45:27
Kudowa-Zdrój 24.02.2020 r.
OGŁOSZENIE
  
   Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 
BURMISTRZ MIASTA 
KUDOWA-ZDRÓJ 
ogłasza 
 drugi przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działki nr 129 (AM-6), o pow. 164 m2, położonej w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Czermna z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe (również letniskowe), usługi (dopuszcza się inne rodzaje usług np. hotelarskie, gastronomii, rzemiosła usługowego, itp. spełniające ograniczenia określone w ustaleniach ogólnych dla strefy F, oraz istniejąca ulica Kościuszki; 3,3 ha (przekrój uliczny), 4,5 ha (przekrój drogowy), na terenie zainwestowanym (do granicy między terenami F-16 a F-17) - przekrój uliczny - szer. w liniach rozgraniczających = 25 m; jednojezdniowa, liczba pasów ruchu dwa; szerokość pasa ruchu = 3,0 m; min. szerokość chodników = 1,5 m; dalej poza terenem zainwestowanym (wzdłuż terenu F-17 do skrzyżowania z "drogą Aleksandry" w Pstrążnej) - przekrój drogowy jak w stanie istniejącym; dopuszcza się wszystkie rodzaje włączeń. Księga wieczysta nr SW1K/00083141/4. Termin zagospodarowania nieruchomości 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (asfaltowej ul. Tadeusza Kościuszki), jest niezabudowana, nieogrodzona, użytkowana jako teren do cięcia i składowania drzewa, od strony zachodniej przylega do potoku. Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń. 

Cena wywoławcza 16 400,00 zł. 
 
Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.
       
   Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2020 r. o godz. 9:30, w pokoju nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wpłata  wadium  w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 3 280,00 zł, w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój, najpóźniej do 27.03.2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. Pierwszy przetarg  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został ogłoszony na dzień 09.01.2020 r.
 
 
   Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę ustala się nie później niż 10.04.2020 r.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 
Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego; 
w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
   Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
   Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-prosto2
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-zagrozenie
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-patrole
Piątek, 2020-04-03
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-uzdrowisko
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-babki
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-maseczki
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-apele
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-koronawirus1
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-krew2
Czwartek, 2020-04-02
polecamy
  
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz