BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-06-13 14:14:02
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
                                                               Bystrzyca  Kłodzka, dnia 09.06.2022r.
Przetarg nr GGG.11.2022  
BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
działając na podstawie :
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409) oraz  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r. poz.1899 z późn. zm.)
 
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta  Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr  43 o pow. 647m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum. 
 
Dane dotyczące nieruchomości:
1. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 43 , miasto Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum   
2. Powierzchnia nieruchomości:  647 m2    
3. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 650,00 zł (słownie: sześćset   pięćdziesiąt zł )
4. Wysokość wadium                   130,00 zł (słownie: sto trzydzieści zł)
5. Minimalne postąpienie -            10,00 zł 
6. Zbycie nieruchomości              przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka 
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zapraszamy do złożenia pisemnego potwierdzenia spełniającego warunek przetargu tj.:
-  zaświadczenie o stałym meldunku na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka lub kserokopię dowodu osobistego – strona z danymi osobowymi i z potwierdzonym zameldowaniem na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka    
-  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu wraz  z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia  konieczności jego zwrotu (wzór oświadczenia w  Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok.305)    
-  kserokopię dowód wpłaty wadium
 
Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 08 lipca 2022r. do godz.15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pok.1, pok.11 z dopiskiem na kopercie „Przetarg GGG. Nr 10.2022”
 
Komisja przetargowa w dniu 11 lipca 2022r. o godz.14,10 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poinformuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. 
7.TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg rozpocznie się w dniu 13 lipca 2022 r. o godzinie  9 50 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1 - sala nr 111.
8.Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, pokój 305,  tel.74 8117 655 
9.Ogłoszenie o przetargu opublikowano na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej www.bystrzycaklodzka.pl, oraz www.bip.bystrzycaklodzka.pl/ w zakładce nieruchomości komunalne /ogłoszenia o przetargach oraz  wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-ohp
Piątek, 2022-07-01
List_mini_stronie
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-narkobiznes
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-schodyb5
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-ladodeja0
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-krus8
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-rocznica11
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_polanica
Piątek, 2022-07-01
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz