MIĘDZYLESIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-06-13 12:58:54
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesia 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. dla obszarów w obrębie Kamieńczyk,  gmina Międzylesie,
2. dla obszaru w obrębie Gniewoszów, gmina Międzylesie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Międzylesiu:
1. Nr XX/108/2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie Kamieńczyk, gmina Międzylesie,
2. XXIII/118/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Gniewoszów, gmina Międzylesie,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. dla obszarów w obrębie Kamieńczyk,  gmina Międzylesie,
2. dla obszaru w obrębie Gniewoszów, gmina Międzylesie,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 czerwca do 11 lipca 2022 r. w siedzibie w Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Plac Wolności 1, w pokoju nr 22 - Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz udostępnionego na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.
Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w w/w projektach rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Plac Wolności 1, o godz. 12.00 w pokoju nr 14 Urzędu. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres urzad@miedzylesie.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2022 r. 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r poz. 1029),  zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektów w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do w/w. projektów należy składać do dnia 26 lipca 2022 r.: na piśmie, ustnie do protokołu w pokoju 22 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@miedzylesie.pl lub osobiście. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.
Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1789) informuję, że przysługują Pani/Panu prawa wynikające z w/w przepisów, szczegółowo przedstawione w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1. obszarów w obrębie Kamieńczyk, gmina Międzylesie, obszarów w obrębie Gniewoszów,  gmina Międzylesie, umieszczonego na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
 /-/Tomasz Korczak
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-ohp
Piątek, 2022-07-01
List_mini_stronie
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-narkobiznes
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-schodyb5
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-ladodeja0
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-krus8
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-rocznica11
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_polanica
Piątek, 2022-07-01
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz