POLANICA ZDRÓJ - Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-06-10 09:35:37
Polanica–Zdrój, dnia 10 czerwca 2022 r.
 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących gminnych nieruchomości gruntowych:
działka nr 22/5 (AM–1) o pow. 2 308 m², obręb Sokołówka, położona przy ul. Z. Nałkowskiej w Polanicy–Zdroju, KW nr SW1K/00105879/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 219 800,00 zł netto (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 43 960,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
Termin przetargu: 19 lipca 2022 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 9:00.
Przeznaczenie nieruchomości w obowiązującym planie miejscowym (oznaczone symbolem MN/MT 4): mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym oraz obiekty i usługi związane 
z obsługą ruchu turystycznego.
działka nr 22/6 (AM–1) o pow. 2 308 m², obręb Sokołówka, położona przy ul. Z. Nałkowskiej w Polanicy–Zdroju, KW nr SW1K/00105879/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 219 800,00 zł netto (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 43 960,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
Termin przetargu: 19 lipca 2022 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 10:00.
Przeznaczenie nieruchomości w obowiązującym planie miejscowym (oznaczone symbolem MN/MT 4): mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym oraz obiekty i usługi związane 
z obsługą ruchu turystycznego.
działka nr 97/4 (AM–2) o pow. 2 509 m², obręb Sokołówka, położona przy ul. C. K. Norwida w Polanicy–Zdroju, KW nr SW1K/00076522/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 208 300,00 zł netto (słownie: dwieście osiem tysięcy trzysta złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 41 660,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
Termin przetargu: 19 lipca 2022 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 11:00.
Przeznaczenie części nieruchomości (1 501m2) w obowiązującym planie miejscowym (oznaczone symbolem MN2): mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym oraz  częściowo (1008 m2) parki oraz zieleń ogólnodostępna (oznaczona symbolem ZP1).
Wniesienia ustalonego wadium w pieniądzu należy dokonać do dnia 11 lipca 2022 r. włącznie (liczy się data wpływu) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju nr 34 1240 3464 1111 0010 3997 8269, prowadzony w Banku PEKAO S.A. Oddział w Polanicy–Zdroju. W tytule przelewu należy wpisać „Przetarg, działka nr …”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium i będzie przystępowała do przetargu).
Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 10 czerwca 2022 r. do dnia 10 lipca 2022 r.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju (tablica ogłoszeń, parter), tablice ogłoszeń na terenie miasta Polanica–Zdrój, www.bip.polanica.pl, www.polanica.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy–Zdroju (pok. nr 26, II piętro, tel. 074 86 80 636) – od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a6804
Niedziela, 2022-07-03
List_mini_pt-jawornik0
Niedziela, 2022-07-03
List_mini_pt-prad3
Niedziela, 2022-07-03
List_mini_2u2a7366
Niedziela, 2022-07-03
List_mini_dkl24pl-15lecie-kbpg-klodzko-8
Sobota, 2022-07-02
List_mini_dieta-w-ciazy
Sobota, 2022-07-02
List_mini_pt-kulturalnik360
Sobota, 2022-07-02
List_mini_pt-ohp
Piątek, 2022-07-01
List_mini_stronie
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz