W doborowym towarzystwie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-04-04 16:15:55
GMINA KŁODZKO (inf. wł.). Przynależność do różnych stowarzyszeń i organizacji - tak krajowych, jak i regionalnych oraz transgranicznych - skutkuje wieloma pożytkami. Doświadcza tego gmina wiejska Kłodzko, która jest członkiem: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związku Gmin Wiejskich RP, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi oraz stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów.

Co wynika dla gminy i jej mieszkańców z tego członkostwa? Przynależność do SGZK pozwala na wspólną realizację projektów opartych m.in. na funduszach europejskich. Tego przykładem jest duży projekt związany z budową singletracków, dzięki któremu powstały jednokierunkowe trasy rowerowe na ziemi kłodzkiej, w tym prowadzące przez gminę Kłodzko.

- SGZK jest również podmiotem, który w imieniu członków zajmuje stanowisko w sprawach ważnych dla regionu. Przykładem z końca 2020 r. jest wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obostrzeń nakładanych na branżę hotelarską i turystyczną w związku z covidem-19. Stowarzyszenie też występuje z inicjatywami skutkującymi promocją regionu; w roku ubiegłym przygotowano i wyemitowano film pokazujący atrakcje turystyczne ziemi kłodzkiej - zwraca uwagę Małgorzata Matusz z urzędu wójta.

Przynależność gminy do SGP EG to przede wszystkim możliwość zintegrowanej współpracy na pograniczu czesko-polskim. Przejawia się ona w udziale gmin w projektach i mikroprojektach, także w pomocy biura Euroregionu Glacensis w realizacji projektów, poprzez promocję atrakcji gminy w wydawnictwach i publikacjach EG. Gmina Kłodzko korzystała i korzysta m.in. z Funduszu mikroprojektów; obecnie jest przygotowywanych kilka wniosków - tak przez urząd, jak i jednostki organizacyjne gminy.

Kolejną platformą współpracy okazuje się ZGW RP, działający na rzecz społeczności gmin wiejskich. Jego pomoc jest skierowana w szczególności na stworzenie warunków do lokalnego rozwoju gospodarczego, integracji gmin i rozwoju samorządności lokalnej. ZGW RP występuje we wspólnym interesie swoich członków, stanowi forum do wymiany doświadczeń, czemu służy np. coroczny kongres gmin wiejskich. Jednocześnie Związek śledzi proces legislacyjny ustaw, które mają wpływ na samorządy lokalne i reaguje, jesli są zamierzenia sprzeczne z interesem członków itp. Tak więc jest wyrazicielem opinii w wielul sprawach dotyczących gmin.

- Członkostwo w DOT, to przede wszystkim możliwość wspólnej promocji gmin na Dolnym Śląsku, w kraju i poza nim. Jest ona prowadzona w mediach elektronicznych, poprzez udział w targach turystycznych, dużych imprezach w regionie, różnych projektach - zauważa wójt Zbigniew Tur. - Gmina poprzez członkostwo w tej organizacji może wpływać lub wyrażać swoje zdanie w sprawie polityki promocyjnej Dolnego Śląska.

Nie od dziś bliska gminie jest Lokalna Grupa Działania Kłodzka Wstęga Sudetów. Współpraca z nią dotyczy obszaru społecznego w zakresie m.in. zwiększenia aktywności lokalnych organizacji pozarządowych, wzrostu potencjału przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjność, zasoby lokalne i atrakcyjność turystyczną, efektywne wsparcie dla lokalnych polityk na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczo-społecznego z uwzględnieniem działań innowacyjnych i proekologicznych. Z programu grantowego KWS-u korzysta wiele organizacji pozarządowych z gminy wiejskiej Kłodzko, otrzymując fundusze na realizację skonkretyzowanych celów. Przykładem Koło Gospodyń Wiejskich z Bierkowic, które w r. 2020, dzięki grantowi uszyło na swoje potrzeby sukienki taneczne, Towarzystwo "Archanioł Michał" z Szalejowa Dolnego przed dwoma laty przygotowujące film i materiały promocyjne na temat Kotliny Kłodzkiej. Teraz projekt z zakresu dziedzictwa kulturowego, z grantem z KWS-u realizuje m.in. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Stary Wielisław.
 
Szalejów Dolny może trafić do sieci najciekawszych wsi

Wiele dobrego wynika dla gminy z przynależności do Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Jest to platforma wymiany doświadczeń, wiedzy i praktyki. Jej celem pozostaje współdziałanie na rzecz zachowania istniejących i tworzenia nowych wartości na polskiej wsi, szczególnie w sferach: tożsamości, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, środowiska, rewitalizacji, zachowania dziedzictwa kulturowego, kształtowania przestrzeni i krajobrazu, oddolnej aktywności mieszkańców. Markowym produktem PSOiRW-u jest sieć najciekawszych wsi, do której gmina wiejska Kłodzko pretenduje wraz z Szalejowem Dolnym.

(bwb)

Tagi

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-jelenie
Środa, 2021-04-21
List_mini_gmina-klodzko
Środa, 2021-04-21
List_mini_pt-czeresnia0
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_stronie
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_pt-rolnedr
Wtorek, 2021-04-20
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz