KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-07-09 11:19:56
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieogranczonym
 
na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 15A, zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Waleriana Łukasińskiego 26 składającego się z jednego pomieszczenia o powierzchni 20,00 m² wraz z udziałem w wysokości 13/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 49/1 (AM-4) obręb Twierdza o powierzchni 0,0968 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00039809/2.
 
Budynek ul. W. Łukasińskiego 26 zlokalizowany jest w centralnej części miasta, w odległości około 500 m od ścisłego centrum miasta. Dojazd do nieruchomości ul. W. Łukasińskiego. Budynek ul. W. Łukasińskiego 26 w zabudowie wolnostojącej, 4 kondygnacyjny, podpiwniczony. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie indywidualne.
 
Lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 26/15A zlokalizowany jest na pierwszym piętrze, składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni 20,00 m², stolarka okienna drewniana, instalacje – elektryczna, ogrzewanie piecowe, pobór wody w pomieszczeniu WC na klatce schodowej, do wspólnego użytkowania. Pomieszczenie WC znajduje się w częściach wspólnych nieruchomości i nie podlega sprzedaży.
 
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XLIX/503/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany części „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej między ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką nysą Kłodzką, ulicami Skośną, Półwiejską, Nowy Świat i Noworudzką” oraz części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei ulicą Wojciecha Korfantego rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, gr4anicami Fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku” w zakresie zmiany przeznaczenia terenów bezpośrednio związanych z budową kolei liniowej łączącej Twierdzę Główną z Fortem Owcza Góra w Kłodzku, nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem   A 9 MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
Budynek ul. Waleriana Łukasińskiego 26 wpisany jest do rejestru zabytków decyzją 4374/1049/Wł z dnia 30 listopada 1984 r. i podlega ochronie i opiece w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U 2022, poz. 840 ze zm.). Dla budynku ustala się: zachowanie historycznych granic parceli; zachowanie bryły budynku wraz z formą i ceramicznym pokryciem dachu, a także układu osi i wykroku otworów w elewacji; zachowanie gzymsowego podziału elewacji, gzymsu koronującego, lizeny, układu osi, obramień okiennych i drzwiowych, fartuchów podokiennych, fugowania ryzalitów i lizen, kamiennych detali architektonicznych elewacji; zachowanie stolarki okiennej i drzwiowej; zachowanie na elewacji tylnej piaskowych opasek wejść oraz okien piwnic; zachowanie sklepienia piwnic (dawne stajnie); zachowanie korytarzowego układu wnętrz dawnych koszar, w miarę możliwości również oryginalnych drewnianych stropów i klatki schodowej; zalecani stosowania podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych, w przypadku wymiany stolarki okiennej.
 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
 
Termin I przetargu – 22 maja 2024 r.
 
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
1. CENA WYWOŁAWCZA – 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych)
 
Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2024, poz. 361 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 
 
Na postawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ustaloną w przetargu cenę nieruchomości na wniosek nabywcy obniża się o 50%.
 
2. Minimalne postąpienie przetargowe – 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych).
 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 7 sierpnia 2024 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – II przetarg lokal o innym przeznaczeniu ul. W. Łukasińskiego 26/15A” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 
4. Przetarg odbędzie się dnia 14 sierpnia 2024 r. o godz. 10⁰⁰ w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-sanitarne1
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-kret-kop
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a7518
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a8143
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-mrmm
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-energia19
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_zdjecie-whatsapp-2024-07-20-o-21.21.35-3eb30522
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2024-07-20-polanica-zdroj-pejzaze-qulinarne-13
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7712
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7046
Sobota, 2024-07-20
polecamy