§ Porady prawne z myślą o Tobie

Wielu z nas w swoim życiu ma kontakt z salą sądową. Bywa, że już sama ta sytuacja wywołuje ogromny stres i powoduje, że czujemy się nieporadni, a wręcz zagubieni. Wrocławska adwokat, mecenas Izabela Baran, fachowymi publikacjami postara się wesprzeć naszych czytelników w różnych sprawach, z którymi może zdarzy im się zetknąć. Chętnie też odpowie na pytania, które prosimy kierować na nasz adres e-mailowy: redakcja@dkl24.media.pl

Gdy już toczy się egzekucja komornicza...

Coraz częściej zdarza się, że wobec wielu osób toczy się sprawa sądowa, o czym osoby te nie mają wiedzy, po czym sąd wydaje wyrok lub nakaz zapłaty. Dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego takie osoby dowiadują się, że toczyła się „jakaś sprawa” cywilna i sąd wydał wyrok lub nakaz zapłaty, zasądzający określoną kwotę pieniężną od takiej osoby. Co możemy zrobić w takiej sytuacji?
 

Zapukajmy do komornika

Przede wszystkim należy ustalić u komornika sądowego, zajmującego się sprawą, na podstawie jakiego tytułu wykonawczego prowadzona jest egzekucja. Następnie należy udać się do właściwego sądu w celu analizy akt spraw. Jeżeli, przykładowo, w naszej sprawie sąd wydał wyrok zaoczny, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym i nie zgadzamy się z jego treścią, mamy możliwość podjęcia konkretnych działań. Przy czym należy brać pod uwagę to, w jakim w zakresie jesteśmy w stanie wygrać sprawę. Używając określonych instrumentów prawnych możemy doprowadzić do ponownego rozpoznania sprawy przez sąd.  Będzie ona toczyła się przed sądem w trybie zwyczajnym, co naraża nas na możliwość obciążenia przez sąd kosztami postępowania sądowego. Koszty te są uzależnione od wyniku sprawy. Strona może je wygrać w całości lub w części, bądź też je przegrać w całości lub w części. 
 

Korespondencja sądowa a zły adres

Jeżeli w czasie toczącej się sprawy w sądzie strona pozwana nie mieszkała pod adresem wskazanym w pozwie i zapadł wyrok zaoczny oraz upłynął termin do złożenia sprzeciwu od wyroku zaocznego, pozostaje możliwość złożenia wniosku o przywrócenie tego terminu. We wniosku o przywrócenie terminu, który składa się do sądu, który wydał wyrok zaoczny, należy wskazać, dlaczego nie złożono sprzeciwu w terminie i co było tego przyczyną. W opisywanej sprawie, oczywiście, brak prawidłowego adresu. Należy jednak przy tym wykazać, że adres pozwanego wskazany w pozwie był błędny. Stanowisko to należy poprzeć stosownymi wnioskami dowodowymi. Najlepiej w postaci dokumentów, z których wynika, że strona w czasie postępowania sądowego nie mieszkała pod wskazanym adresem, co było przeszkodą do wniesienia sprzeciwu. Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy również dokonać czynności, której strona pozwana uchybiła. W omawianym artykule chodzi o wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego. 
 

Nieprawidłowości w doręczeniu nakazu zapłaty 

Tutaj sytuacja jest mniej skomplikowana oraz nie jest ograniczona terminem. Wystarczy, że strona złoży wniosek o prawidłowe doręczenie jej nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami. Pod pojęciem prawidłowy adres należy rozumieć aktualny adres zamieszkania. W takim wniosku również należy uzasadnić oraz wykazać dowodowo, że strona w toku postępowania sądowego nie mieszkała pod adres wskazanym w pozwie, w związku z tym, sąd nigdy nie doręczył stronie pozwanej prawidłowo nakazu zapłaty. Po tym, jak sąd uwzględni wniosek strony, doręcza stronie nakaz zapłaty wraz z pozwem i załącznikami oraz poucza o sposobie oraz trybie wniesienia środka zaskarżenia. 
Jeżeli jednak adres strony pozwanej wskazany w pozwie był prawidłowy, ale wystąpiła inna przeszkoda uniemożliwiająca jej wniesienie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty, wydanego w określonym trybie, pozostaje procedura taka jak w przypadku wyroku zaocznego. Należy złożyć do sądu wniosek o przywrócenie terminu wraz z wniesieniem sprzeciwu w przypadku wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub zarzutów od nakazu zapłaty wydanego przez sąd w postępowaniu nakazowym. 
 

Termin

Wniosek o prawidłowe doręczenie nie jest obwarowany przez przepisy terminem do jego wniesienia. Natomiast, w przypadku wniosku o przywrócenie terminu, termin ten wynosi tydzień i biegnie od ustania przeszkody lub powzięcia przez stronę wiedzy o tym, że zapadł wobec strony wyrok zasądzający określone roszczenie pieniężne. Nadto, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać czynności, której się uchybiło. Szczegółowo warunki oraz sposób wniesienia wniosku o przywrócenie terminu reguluje art. 169 kodeksu postępowania cywilnego. 
Pamiętajmy również, że adres zameldowania nie jest równoznaczny z adresem zamieszkania. Bardzo często, w rzeczywistości, adresy te nie pokrywają się, a dla sądu wiążącym jest adres zamieszkania. 
 
 
adw. Izabela Baran
Kancelaria Adwokacka
pl. Solidarności 1/3/5 lok. 516
53–661 Wrocław
https://izabelabaran.pl/