§ Porady prawne z myślą o Tobie

Wielu z nas w swoim życiu ma kontakt z salą sądową. Bywa, że już sama ta sytuacja wywołuje ogromny stres i powoduje, że czujemy się nieporadni, a wręcz zagubieni. Wrocławska adwokat, mecenas Izabela Baran, fachowymi publikacjami postara się wesprzeć naszych czytelników w różnych sprawach, z którymi może zdarzy im się zetknąć. Chętnie też odpowie na pytania, które prosimy kierować na nasz adres e-mailowy: redakcja@dkl24.media.pl
 

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew?

W zwyczajnym postępowaniu sądowym, oznaczonym sygnaturą z literą C, występują dwie strony postępowania: powód i pozwany. Ten artykuł poświęcony jest odpowiedzi na pozew, którą wnosi do sądu strona pozwana. Czy pozwany zawsze ma obowiązek wniesienia odpowiedzi na pozew? Nie, nie zawsze. Pozwany ma obowiązek wniesienia odpowiedzi na pozew, jeżeli sąd go do tego zobowiąże na piśmie, w którym wskaże pozwanemu termin do złożenia odpowiedzi na pozew. W pozostałych przypadkach pozwany może, ale nie musi, wnosić odpowiedzi na pozew.
 
 

Istota odpowiedzi na pozew 

Pytanie, po co w takim razie pozwany powinien złożyć odpowiedź na pozew. Odpowiedź na pozew to nic innego, jak odniesienie się do treści pozwu. Po pierwsze pismo to jest ważne, aby wskazać stanowisko strony pozwanej. Nadto, chroni pozwanego przed wydaniem przez sąd wyroku zaocznego, który może mieć miejsce w sytuacji, gdy pozew zostanie skutecznie doręczony pozwanemu, a ten nie zajmie stanowiska w sprawie i nie stawi się do sądu na pierwszej rozprawie. Bardzo często odpowiedź na pozew pomaga sądowi w organizacji postępowania. Sąd znając treść pozwu i odpowiedzi na pozew może łatwiej i szybciej procedować. Zwłaszcza w przypadku, gdy strony wnoszą o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, przesłuchanie świadka w drodze pomocy sądowej lub wnoszą o to, aby sąd zwrócił się do konkretnych instytucji czy organów w celu uzyskania informacji związanych bezpośrednio ze sprawą. 

 

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew przygotowana samodzielnie przez pozwanego?

Przede wszystkim wskazanie, czy pozwany uznaje żądanie pozwu w całości lub w części, bądź czy wnosi o oddalenie powództwa w całości lub w części. Pismo takie może zawierać żądanie zasądzenia kosztów postępowania od strony przeciwnej (powoda) na rzecz pozwanego. W przypadku uznania powództwa przez pozwanego można domagać się, aby sąd nie obciążał pozwanego kosztami postępowania sądowego czy kosztami za ustanowienie pełnomocnika w sytuacji, gdy pozwany uznał żądanie pozwu przy pierwszej czynności. Nadto, odpowiedź na pozew winna zawierać wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność pozwanego. Odpowiedź na pozew, podobnie jak w przypadku pozwu, może również zawierać wniosek o przeprowadzenie dowodu z dokumentów, przesłuchania świadków oraz stron a także wniosek o zobowiązanie przez sąd oznaczonej dokładnie instytucji czy organu o podanie informacji ważnych dla rozstrzygnięcia sprawy. W tym przypadku, jak również w przypadku dowodu z przesłuchania świadków należy podać pełną nazwę instytucji z podaniem jej adresu, a w przypadku świadków - ich imiona i nazwiska wraz z adresami. W odpowiedzi na pozew można zawrzeć żądanie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego z konkretnej dziedziny, przy czym w tej sytuacji należy określić pełną tezę dowodową dla biegłego. Chodzi o to, aby wskazać biegłemu w sposób jak najbardziej zrozumiały i pełny, na jaką okoliczność ma zostać wydana opinia przez biegłego specjalistę. Odpowiedź na pozew również powinna zawierać uzasadnienie. Jeżeli nie zgadzamy się z żądaniem pozwu i wnosimy o jego oddalenie w całości, powinno się wskazać to również w uzasadnieniu, argumentując z czego wynika takie stanowisko. Powszechną formułką, w przypadku odpowiedzi na pozew zawierającej wniosek o oddalenie powództwa, jest wskazanie, że pozwany przeczy wszelkim faktom i dowodom wskazanym w pozwie z wyjątkiem wyraźnie przyznanych. Wtedy winno się określić, jakie okoliczności pozwany kwestionuje, a jakie potwierdza. Tu należy wziąć pod uwagę przedmiot sprawy oraz wszystkie okoliczności z nią związane. 
Odpowiedź na pozew wnosi się do sądu, przed którym sprawa toczy się w I instancji wraz z odpisem dla powoda. Odpowiedź na pozew należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem. Pismo to nie podlega opłacie. Niemniej jednak, gdy przedmiot sprawy ma wysoki wps, czyli wartość przedmiotu sporu lub zawiera wniosek o wydanie opinii biegłego, która może okazać się dla stron postępowania kosztowna, to pozwany - jeżeli nie stać go na poniesienie takich kosztów - również ma możliwość zawnioskowania w odpowiedzi na pozew, o zwolnienie go od ponoszenia kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu, gdy nie jest w stanie samodzielnie reprezentować swoich interesów i nie jest w stanie pokryć kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika. W tym przypadku, oprócz samej odpowiedz na pozew należy złożyć na formularzu oświadczenie majątkowe, które również należy podpisać. Jeżeli w treści odpowiedzi na pozew, zostały wskazane dowody z dokumentu, należy je dołączyć do odpowiedzi na pozew w egzemplarzu dla sądu jak i dla powoda. 
 
adw. Izabela Baran
Kancelaria Adwokacka
pl. Solidarności 1/3/5 lok. 516
53–661 Wrocław
https://izabelabaran.pl/