KŁODZKO - Informacja

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka


Zgodnie z  art.  35 ust.  1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl) na okres 21 dni tj. od dnia 25.09.2023 r. do dnia 16.10.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 236.0050.2023 z dnia 22.09.2023 r., który dot. części nieruchomości, o pow. 20,00 m2, poł. w Kłodzku przy ul. Jana Długosza, ozn. geodez. jako dz. nr 111/19 (AM–2) obręb Nowy Świat, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00089859/2, z przeznaczeniem na cele ogródka przydomowego (uprawy warzywno-owocowe).