KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu
 
na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 9 zlokalizowanego w Kłodzku w budynku przy pl. Bolesława Chrobrego 34 składającego się z jednego pomieszczenia o powierzchni 18,62 m² wraz z udziałem w wysokości 2/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 74/7 (AM-4) obręb Twierdza o powierzchni 0,0414 ha, zabudowanej budynkami pl. Chrobrego 34 oraz ul. Niska 1, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00049240/8.
 
Budynek pl. Bolesława Chrobrego 34 zlokalizowany jest w centrum miasta, dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną, kostką o ograniczonym ruchu kołowym. Budynek: rok budowy – 1918; forma zabudowy – zwarta; 5 kondygnacji; podpiwniczenie; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.
Lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 9 zlokalizowany jest na 4 piętrze; składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni 18,62 m²; funkcjonalność słaba – jedna izba; standard wykończenia – słaby; okna drewniane; instalacje – wodna, kanalizacyjna (odpływ i dopływ zlewu), elektryczna, ogrzewanie piecowe. Pomieszczenie WC do współużytkowania, zlokalizowane jest na klatce schodowej, w częściach wspólnych nieruchomości i nie podlega sprzedaży
 
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XLI/330/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej miedzy ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Skośną, Półwiejską, Nowy Świat i Noworudzką, nieruchomość wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem - A4 MW/U  teren przeznaczony pod funkcję usług i mieszkalnictwa.
Budynek pl. Bolesława Chrobrego 34 (dz. nr 74/7 AM-4, obręb Twierdza) jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/4358/1068/Wł decyzją z dnia 03.12.1984 r. i podlega ochronie i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2022, poz. 840)
 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
1. CENA WYWOŁAWCZA – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
 
Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1570 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 
Na postawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023, poz. 344 ze zm.) cenę nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków obniża się na wniosek nabywcy o 50%.
 
2. Minimalne postąpienie przetargowe – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).
 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 12.10.2023 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg lokal o innym przeznaczeniu pl. B. Chrobrego 34/9” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 
4. Przetarg odbędzie się dnia  19.10.2023 r. o godz. 13.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”