KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu
 
na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 4 zlokalizowanym w Kłodzku w budynku przy ul. Czeskiej 30A składającym się z 3 pomieszczeń i pomieszczenia WC o łącznej powierzchni 38,40 m² wraz z udziałem w wysokości 46/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 16/2 (AM-3) obręb Twierdza o powierzchni 0,1621 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00043564/3.
 
Budynek ul. Czeska 30A zlokalizowany w centrum miasta Kłodzka, rok budowy 1918, odległość od ścisłego centrum 500 m, sąsiedztwo - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Dojazd do nieruchomości odbywa się ul. Czeską – droga asfaltowa, dwukierunkowa. Budynek w zabudowie zwartej, o 3 kondygnacjach plus poddasze, podpiwniczony, instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.
Lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 4 zlokalizowany jest na 2 piętrze (biorąc pod uwagę główne wejście do budynku, budynek położony przy skarpie), składa się z trzech pomieszczeń o powierzchniach: 31,42 m²; 2,05 m² i 2,65 m² oraz pomieszczenia WC o powierzchni 2,28 m², łącznie 38,40 m²; instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie zasilane ze wspólnej kotłowni; standard wykończenia – słaby; funkcjonalność – słaba; lokal wymaga generalnego remontu.
 
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem: 
A18 MW/U/KS – teren przeznaczony pod funkcję usług, mieszkalnictwa i komunikacji.
Budynek ul. Czeska 30A wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka pod nr 123 i podlega ochronie konserwatorskiej.
Dla budynku ul. Czeska 30A należy zachować: historyczne granice parceli; bryłę budynku wraz z formą dachu, układ osi i wykrój otworów w elewacji; w przypadku wymiany stolarki okiennej stosować stolarkę drewnianą i podziały szczeblinowe wzorowane na oryginalnych, ponadto wymagany remont budynku oraz zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego.
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
1. CENA WYWOŁAWCZA – 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)
 
Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1570 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 
 
2. Minimalne postąpienie przetargowe – 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 12.10.2023 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg lokal o innym przeznaczeniu ul. Czeska 30A/4” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 
4. Przetarg odbędzie się dnia  19.10.2023 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”