KŁODZKO - Informacja

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na okres 21 dni tj. od dnia 02.06.2023 r. do dnia 23.06.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 123.0050.2023 z dnia 01.06.2023 r., który dot. części nieruchomości, o pow. 216,00 m2, poł. w Kłodzku przy ul. im. Warszawy-Centrum, ozn. geodez. jako dz. nr 73/1 (AM–3) obręb Jurandów, wpisana do księgi wieczystej SW1K/00042677/1, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. 

 
 
Sporządziła: Marzena Kukułka tel. 74/865-46-30