KŁODZKO - Informacja

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023, poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 2/3 w Kłodzku o powierzchni 33,43 m² wraz z udziałem 7/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 55 (AM-1) obręb Zacisze o powierzchni  0,1093 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00077981/9, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 115.0050.2023 z dnia  26 maja 2023 r. 
 
Termin zamieszczenia wykazu
 
Od dnia 29.05.2023 r.  do dnia  19.06.2023 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 10.07.2023 r.