KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

Wyciąg z ogłoszenia
Burmistrz Miasta Kłodzka
ogłasza 
I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 24/21 (AM-13), obręb Jurandów, o powierzchni 0,1678 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00068114/5 (sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako tereny orne -RIIIa.
Działka oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 24/21 (AM-13), obręb Jurandów to nieruchomość gruntowa położona w pośredniej części miasta Kłodzka, usytuowana w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów niezabudowanych. Kształt działki regularny, ukształtowanie działki płaskie. Działka nie posiada ogrodzenia, a dojazd do nieruchomości jest możliwy utwardzoną drogą. Działka uzbrojona jest w dostęp do sieci energetycznej, wodnej oraz kanalizacyjnej. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla „Owcza Góra” w Kłodzku uchwalonego Uchwałą nr LX/461/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2006 r., nieruchomość oznaczona jest jako D46MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.
Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
Zaleca się uczestnikom dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Warunki przetargu:
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 
15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 
w terminie do dnia 21.06.2023 r. W tytule przelewu należy podać: „I przetarg, Kłodzko, dz. 24/21 Jurandów” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2023 r. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 124, tel. nr 0-74 865 46 30. 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 04.05.2016, str.1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.
 
 
Sporządziła: Marzena Kukułka