MIĘDZYLESIE - Ogłoszenie

Międzylesie, 25.05.2023 r.
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIEDZYLESIE
 
o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) dla obszaru położonego w obrębie Nowa Wieś,
2) dla obszaru położonego w obrębie Gajnik,
3) dla obszaru położonego w obrębie Niemojów,
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzylesiu uchwał:
1) Nr LVIII/351/2023 z dnia 28 lutego 2023 r w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowa Wieś, gmina Międzylesie,
2) Nr LVIII/352/2023 z dnia 28 lutego 2023 r w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gajnik, gmina Międzylesie,
3) Nr LIX/363/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Niemojów, gmina Międzylesie.
 
Granice terenów objętych opracowaniem w/w planów obejmują obszary w obrębach Nowa Wieś, Gajnik, Niemojów, zgodnie z załącznikami do w/w uchwał, które są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do 16 czerwca 2023 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski można również wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres urzad@miedzylesie.pl.
 
Na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww projektów planów. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie, lub drogą elektroniczną na adres: urzad@miedzylesie.pl, lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie. 
 
Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że przysługują Pani/Panu prawa wynikające z ww przepisów, szczegółowo przedstawione w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o przystąpieniu do opracowania ww miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, umieszczonego na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
 /-/Tomasz Korczak