STRONIE ŚLĄSKIE - Zawiadomienie

Stronie Śląskie 25.05.2023 r.
GKP.6220.11.2022.LS 
ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach 
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w celu zapewnienia stronom  pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Stronie Śląskie o mocy do 2MW wraz z urządzeniami  infrastruktury towarzyszącej” na działkach ewidencyjnych nr  321/90, 783 obr. Stronie Śląskie.
 
zawiadamiam  Strony postępowania
 
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.
 
 
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. (codziennie .w godzinach 7:30 – 15:00.) w pok. 8. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie pokój nr 15. (codziennie w godzinach urzędowania).

Burmistrz Stronia Śląskiego
 
 
Otrzymują:
    1. Pani Katarzyna Juszczuk ul. Piłsudskiego 7 lok. 43, 95-200 Pabianice
    2. Zawiadomienie stron w formie publicznego obwieszczenia
    3. a/a.
 
 
Sprawę prowadzi Lech Sadowski tel. 74 811 77 14