POLANICA-ZDRÓJ - WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Polanica-Zdrój, dnia 17 marca 2023 r.
 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących gminnych nieruchomości gruntowych:
1) działka nr 142/12 (AM–5) o pow. 765 m², obręb Centrum położona przy ul. Kilińskiego w Polanicy–Zdroju, KW nr SW1K/00069242/8.
Cena wywoławcza nieruchomości: 140 000,00 zł netto (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).
Termin przetargu: 24 kwietnia 2023 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 9:00.
2) działka nr 142/13 (AM–5) o pow. 660 m², obręb Centrum, położona przy ul. Brylantowej w Polanicy–Zdroju, KW nr SW1K/00069242/8.
Cena wywoławcza nieruchomości: 120 000,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)  + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).
Termin przetargu: 24 kwietnia 2023 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 10:00.
 
Wniesienia ustalonego wadium w pieniądzu należy dokonać do dnia 17 kwietnia 2023 r. włącznie (liczy się data wpływu) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju nr 24 109 028 350 000 000 152 543 550, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. Placówka Partnerska nr 1 w Polanicy-Zdroju. W tytule przelewu należy wpisać „Przetarg, działka nr …”
Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium i będzie przystępowała do przetargu). 
Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 17 marca 2023 r. do dnia 17 kwietnia 2023 r.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju (tablica ogłoszeń, parter), tablice ogłoszeń na terenie miasta Polanica–Zdrój, www.bip.polanica.pl, www.polanica.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy–Zdroju (pok. nr 26, II piętro, tel. 74 86 80 636) – od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.