MIĘDZYLESIE - Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie (dla terenu w obrębie Niemojów) oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu zmiany studium
 
Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r poz. 503 ze zm.) oraz uchwały Nr  XLV/259/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie, (dla obszaru w obrębie Niemojów). zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie (dla terenu w obrębie Niemojów) oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 marca do 12 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Pl. Wolności 1, w pokoju nr 22, w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany studium w terminie wyłożenia podlega również publikacji na stronie internetowej www.bip.miedzylesie.pl w zakładce: obwieszczenia/ obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie, pod przedmiotowym obwieszczeniem.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Pl. Wolności 1, o godzinie 13.00, w pokoju nr 14.
Zgodnie z art. 11 pkt. 8 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r poz. 503 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej na adres urzad@miedzylesie.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4  maja 2023 r. 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do w/w projektu należy składać do dnia 4 maja 2023 r., na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie lub drogą elektroniczną na adres: urzad@miedzylesie.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.
 
Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1789) informuję, że przysługują Pani/Panu prawa wynikające z ww przepisów, szczegółowo przedstawione w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie (dla terenu w obrębie Niemojów), umieszczonego na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
 /-/Tomasz Korczak