POLANICA-ZDRÓJ - WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Polanica-Zdrój, dnia 3 marca 2023 r.
 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 84/9 (AM–3) o pow. 1 546 m², obręb Nowy Zdrój, położona przy ul. Adama Mickiewicza w Polanicy-Zdroju, KW nr SW1K/00102371/5.
Cena wywoławcza nieruchomości: 371 000,00 zł netto (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 74 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100).
Termin przetargu: 7 kwietnia 2023 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 8:00.
Wniesienia ustalonego wadium w pieniądzu należy dokonać do dnia 3 kwietnia 2023 r. (liczy się data wpływu) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju nr 24 109 028 350 000 000 152 543 550, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. Placówka Partnerska nr 1 w Polanicy-Zdroju. W tytule przelewu należy wpisać „Przetarg, działka nr …”. 
Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium i będzie przystępowała do przetargu). 
Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 3 marca 2023 r. do dnia 3 kwietnia 2023 r.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju (tablica ogłoszeń, parter), tablice ogłoszeń na terenie miasta Polanica–Zdrój, www.bip.polanica.pl, www.polanica.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy–Zdroju (pok. nr 26, II piętro, tel. 74 86 80 636) – od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.