STRONIE ŚLĄSKIE - Obwieszczenie

Stronie Śląskie, dnia 26.stycznia 2023 r.
GKP.6722.8.2022.LS
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Sienna i Stronie Lasy.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Stronia Śląskiego uchwały nr LXII/385/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w planu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu. Granice obszaru objętego planem przedstawiono w załączniku graficznym do ww. uchwały. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko:
– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie,
– w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres l.sadowski@stronie.pl.
w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu dostępna jest na stronie internetowej – bip.stronie.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
 
Burmistrz Stronia Śląskiego
 
Klauzula Informacyjna
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego mający siedzibę 
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.. (74) 811-77-11.
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@stronie.pl
3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji umowy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. e, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
4. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych tj. rozpatrzenia wniosków do zmiany Planu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.
5. Dane osobowe wnioskodawcy mogą zostać przekazane:
1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Stronie Śląskie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego, w tym do biura projektowego.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane tworzą zbiór materiałów archiwalnych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gminy.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są dobrowolne.