BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

Bystrzyca Kłodzka, dnia 16.01.2023r.
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.), a także art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej nr LIII/431/2022 z dnia 26 styczna 2022r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.01.2023r. do 16.02.2023r. w Wydziale Urbanistyki i Planowania Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy ulicy Pl. Wolności 3-4, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka, w lokalu nr 9 w godzinach od 8:00 do 14:45.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.02.2023r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w Sali Obrad Rady Miejskiej nr 216, o godzinie 11.00. Najpóźniej do dnia 01.02.2023 r. na stronie internetowej https://bip.bystrzycaklodzka.pl/173/217/projekty-miejscowych-planow-zagospodarowania-do-wgladu.html zostaną podane informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (link do uczestnictwa                    w spotkaniu online).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2023r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres: umig@bystrzycaklodzka.pl lub za pomocą platformy ePUAP. W temacie należy wpisać „mpzp Spalona”.
Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej pod adresem: https://bip.bystrzycaklodzka.pl/173/217/projekty-miejscowych-planow-zagospodarowania-do-wgladu.html
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. Pełen zakres informacji znajduje się na stronie https://www.bystrzycaklodzka.pl/asp/rodo,419,,1 oraz siedzibie Administratora.
 
Z up. Burmistrza 
Tadeusz Zieliński
Sekretarz Gminy