O przyszłej obwodnicy na wiele głosów

ZŁOTY STOK (inf. wł.). Rozkręca się faza przygotowań do budowy złotostockiej obwodnicy. Tego potwierdzeniem jest m.in. spotkanie informacyjne zorganizowane przez wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W jego trakcie przybyłe osoby dowiedziały się o wariantach korytarzy wziętych do dalszej analizy, mogły też przekazać swoje odczucia dotyczące przyszłej inwestycji. To druga tura takich spotkań organizowanych w tych gminach, w których obwodnica zaistnieje choćby w części, albo na których interes gospodarczy i społeczny może mieć wpływ.


Wiceburmistrzyni Złotego Stoku Mirosława Słowiak pokierowała bardzo ważnym nie tylko dla miasteczka spotkaniem. W remizie OSP, 26 bm. była okazja dowiedzenia się, na jakim etapie są przygotowania do zapowiedzianej budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 46, biegnącej przez obszar gminy. Wiadomości w tej sprawie przekazali dyrektorka wrocławskiego oddziału GDDKiA Lidia Markowska i przedstawiciele Biura Projektów Dróg i Mostów BBKS-Projekt z Wrocławia. Ta druga firma, dla potrzeb przyszłej inwestycji, opracowuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i z nim związane informacje stały się przedmiotem przekazu.

Efektem dotychczasowych prac, w których pod uwagę wzięto czynniki przyrodnicze, uwarunkowania terenowe oraz funkcjonalne, także dotąd zgłoszone wnioski przez lokalną społeczność, podmioty gospodarcze i samorządowców, jest opracowanie sześciu wariantów przebiegu obwodnicy Złotego Stoku. Mają one wymiar propozycji, które wymagają dalszego "dopieszczenia", choćby w drodze wzięcia pod uwagę kolejnych opinii od społeczeństwa, zakończenia inwentaryzacji przyrodniczej czy zobrazowania oddziaływania akustycznego obwodnicy na otoczenie.

Trudno jeszcze powiedzieć, ile kilometrów liczyć będzie ta obwodnica, natomiast już wiadomo, że będzie drogą jednojezdniową wraz z poboczami, o dwóch przeciwnych pasach ruchu, z których każdy ma mieć po 3,5 m szerokości. Przetnie ciągi wojewódzkie, powiatowe i gminne, zostanie uzbrojona w niezbędne obiekty inżynierii drogowej. W zależności od tego, którędy poprowadzi się tę inwestycję, trzeba będzie - w zależności od wariantu - wybudować od 4 do 12 mostów i wiaduktów, wykonać 4 tunele o długości od 625 do 1016 metrów, wznieść estakady od długości od 238 do 945 m. W rachubę też wchodzi wykonanie 4 - 5 skrzyżowań skanalizowanych, zaś w jednym przypadku wyburzenie 1 domu mieszkalnego i 1 budynku gospodarczego.

Z zaprezentowanych informacji wynika, że udzielający się w fazie STEŚ mieszkańcy gminy oraz jej władze samorządowe preferują dwa warianty przebiegu obwodnicy. Ich zdaniem powinna brać początek lub kończyć się w Kamienicy na Opolszczyźnie, zaś kończyć lub zaczynać na węźle przyszłej drogi S8 w rejonie Laskówki. Tym samym wpinałaby się w tzw. odcinek obwodowy S8 z Kłodzka do Barda, prowadzący wokół Gór Bardzkich (wariant 3a), albo w tunelowy odcinek ekspresówki pomiędzy Kłodzkiem i Bardem - też na wysokości Laskówki. W przypadku pierwszego odcinka w ciągu doby liczba pojazdów przejeżdżających przez Złoty Stok spadłaby w roku 2035 o 32 proc., natomiast w przypadku drugiego - aż o 78 proc. Osoby wypowiadające się ze spółki BBKS-Projekt przedstawiły prognozy zmniejszenia się ruchu kołowego w rzeczonym roku także dla innych analizowanych korytarzy przyszłej obwodnicy (od 9 do 84 proc.).

Zainteresowanych szczegółami technicznymi szykowanego przedsięwzięcia odsyłamy na stronę internetową www.dk46-obwodnicazlotegostoku.pl, gdzie znajdą więcej informacji.

W toku toczącej się dyskusji jeden z mieszkańców gminy, którego nieruchomość poprowadzono jeden z korytarzy dopytywał, jak może bronić się przed niekorzystnym dla siebie rozwiązaniem, niwecząc jego dorobek i plany gospodarcze. Wójt gminy wiejskiej Kłodzko Zbigniew Tur np. pytał o zależności między budową obwodnicy a budową drogi ekspresowej, zaś przedstawiciel komitetu protestacyjnego mieszkańców gminy Kłodzko, opowiadających się przeciw budowie odcinka S8 przez Wojciechowice, Jaszkówkę, Podzamek i Laski wypunktował zalety, które przyniesie wybudowanie odcinka z tunelem pod Górami Bardzkimi; skondensowane wnioski przekazał dyrektorce Lidii Markowskiej. Dopytywano się też o to, na ile jest pewna determinacja w realizacji obwodnicy Złotego Stoku. Jak zauważyła L. Markowska - wszystkie zamierzenia przebiegają zgodnie z planem. Nadal są istotne punkty widzenia społeczności lokalnej - im będzie więcej rzeczowych wypowiedzi, popartych argumentami, które są przyjmowane przez BBKS-Projekt oraz wrocławski oddział GDDKiA, tym wybór najbardziej optymalnego wariantu przebiegu obwodnicy okaże się łatwiejszy. A wtedy do dzieła przystąpi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i rozpoczną się konsultacje społeczne odnośnie konkretnego wskazania przebiegu tej drogi.

Bogusław Bieńkowski

FOTOMIGAWKI Z WYDARZENIA