STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-02-10 15:03:57
Stronie Śląskie, data 10.02.2020 r.
 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stronie Śląskie
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Stronia Śląskiego uchwały nr XVII/130/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stronie Śląskie.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian Studium. Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Stronia Śląskiego na adres Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek, w nieprzekraczalnym terminie do 05 marca. 2020 r.
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest Burmistrz Stronia Śląskiego. Zgodnie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Burmistrz Stronia Śląskiego
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-szklany0
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-foremnik1
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-budzetowy
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-smieci
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-energia8
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-akcjaz0
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-bartnicy1
Sobota, 2021-01-16
List_mini_ludwik-jerzy-kern
Sobota, 2021-01-16
List_mini_pt-dwory0
Sobota, 2021-01-16
List_mini_pt-sanki0
Sobota, 2021-01-16
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz