BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-06-28 09:47:09
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry), gmina Bystrzyca Kłodzka,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń planu miejscowego jw.
======================================================================================
 
      Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry), gmina  Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 8 lipca  do 5 sierpnia 2019 r. w Wydziale Urbanistyki i Planowania Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka  przy Placu Wolności 3-4 w lokalu nr 9 w godz. od 8.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 5 sierpnia  2019 r. o godz.  10.00 w miejscu jego  wyłożenia.
 
      Zgodnie z art.18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej  na adres: Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, ul. H. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 
      Uwaga winna  zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz określenie przedmiotu uwagi i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. 
 
     Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w/w miejscowego planu. Uwagi i wnioski w tej sprawie, należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy ul. H. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 40 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi  do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń planu miejscowego mogą być również wnoszone ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl   
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego w terminie do dnia  19 sierpnia 2019 r.
 
 
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna – dotyczy prowadzonego postępowania w związku z realizacją czynności dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry), gmina Bystrzyca Kłodzka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń planu miejscowego jw.
 
Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)  w związku z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bystrzyca Kłodzka reprezentowana przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6, tel. 74 8117 605, adres e-mail: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl.
2) W siedzibie Urzędu  funkcjonuje  powołany  przez  Administratora Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dariusz Styczyrz, z którym można skontaktować się w  sprawach  związanych z  przetwarzaniem  danych przy  użyciu poczty elektronicznej  na  adres: iodumig@bystrzycaklodzka.pl, a także  korespondencyjnie  na adres  Urzędu:  ul. Henryka Sienkiewicza 6,  57-500 Bystrzyca  Kłodzka.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wynikającym  z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) wyłącznie w celach wyraźnie w nich wskazanych.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5) Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji archiwalnej (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – kategoria  archiwalna A – czas: wieczyście). 
6) Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotowi, któremu zostało zlecone przetwarzanie.
7) Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo uzyskania informacji o źródle zebrania danych osobowych zagwarantowane w art. 15 RODO przysługuje osobie, której dane dotyczą, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
9) Przysługuje Pani/Panu  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy.
11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-energia19
Niedziela, 2019-10-20
List_mini_pt-wtrzeci0
Niedziela, 2019-10-20
List_mini_izabela-baran
Niedziela, 2019-10-20
List_mini_pt-korytarz0
Sobota, 2019-10-19
List_mini_pt-rozklad1
Sobota, 2019-10-19
List_mini_pt-podroze
Sobota, 2019-10-19
List_mini_pt-reymont0
Piątek, 2019-10-18
List_mini_pt-rozjazdy0
Piątek, 2019-10-18
List_mini_pt-knedle0
Piątek, 2019-10-18
List_mini_pt-wieza0
Piątek, 2019-10-18
polecamy

 
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz